Controlul de stat (pompieri, ANSA, Inspecția muncii, CNSP etc.)

Acte permisive (autorizații, certificate, permise, avize etc.)

Controlul fiscal (controale efectuate de inspectoratele fiscale)

Controale efectuate de organe de drept (poliția, procuratura, etc.)

 • A Cine poate fi supus controlului?

  Toți întreprinzătorii. Activitatea întreprinderii Dvs. va fi supusă controlului, indiferent de domeniul de activitate (alimentație, construcție, comerț, agricultură etc.), formă de organizare juridică (SRL, SA, întreprinzător individual, gospodărie țărănească etc.), numărul de angajați sau orice alte considerente.

  Desfășor activitatea de întreprinzător de cîteva luni...

  Puteți fi supus controlului chiar dacă ați înregistrat întreprinderea recent și activați doar de cîteva zile, săptămîni sau luni. Modul și condițiile de efectuare a controlului sînt la fel, atît pentru întreprinderile care își desfășoară activitatea de un timp îndelungat, cît și pentru cele înregistrate recent.

  În prezent, se discută oportunitatea exceptării întreprinderilor nou-create de la controale de stat, însă excepția încă nu a fost oficializată.  

 • B 5 pași pentru pregătirea de control

  Întreprinderea Dvs. trebuie să fie pregătită din timp de controale. Aceasta vă ajuta să evitați abuzurile și ilegalitățile organului de control față de întreprinderea Dvs. Îndepliniți următorii 5 pași pentru a vă pregăti de eventualele controale:

 • C Control = inspecție, verificare, revizie, analiză etc.

  Unele organe de control pot pretinde că nu trebuie să respecte regulile ce țin de efectuarea controalelor, pe motiv că activitățile lor nu ar constitui un control, ci doar o verificare, analiză, monitorizare etc. O astfel de abordare este incorectă și contrară legii.

  Se consideră control orice formă de verificare, revizie, audit, evaluare și/sau analiză exercitată de un organ de control, indiferent dacă se face la faţa locului sau prin solicitare de documente și informații pe care întreriprinderea Dvs. nu este raporteze periodic.

  Indiferent de calificativul aplicat (verificare, inspecție, revizie etc.), organele de control trebuie să respecte regulile de efectuare a controalelor.    

 • D Ce organe sînt în drept să efectueze controale?

  Există 34 organe de control. Nici o instituție nu poate efectua control dacă nu este prevăzută expres în anexa la Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător. Lista organelor cu drept de a efectua controale poate fi consultată aici.

  Important: Suplimentar celor 34 autorități de control, activitatea de întreprinzător poate fi supusă controlului de organele de drept în cadrul anchetelor penale și contravenționale. Unele domenii ale activității de întreprinzător (comerț interior, transport, amplasarea publicității etc.) sînt supuse controlului de către autoritățile administrației publice locale (primăria).

  Limite de competență a organelor de control

  Organul de control poate efectua controale doar în privința domeniilor și funcțiilor ce țin de competența sa. Domeniul de competență al organului de control este indicat într-o formă sumară aici. Dacă doriți să stabiliți competența exactă a unui anumit organ de control, examinați funcțiile și atribuțiile stabilite în actele normative care reglementează activitatea acestui organ.

  Important: De regulă, funcțiile și atribuțiile unui anumit organ de control sînt stabilite de mai multe acte normative (legi sau hotărîri de guvern). Este important să identificați toate aceste acte pentru a stabili exact limita de competență a organului de control în cauză.

  Spre exemplu, funcțiile Inspectoratului de Stat al Muncii și, respectiv, limitele de competență la efectuarea controalelor, sînt stabilite de Codul munciiLegea privind Inspectoratul de Stat al MunciiLegea securității și sănătății în muncăRegulamentul de organizare și funcționare a Inspectoratului de Stat al Muncii.    

  Mai există autorități care pot efectua controale?

  Da. Alături de cele 34 autorități, întreprinderea Dvs. poate fi supusă controlului de orice autoritate cu funcții de supraveghere, dacă aceasta dispune de un mandat de control. Mandatul de control se emite de una din cele 34 autorități și trebuie să corespundă acestui model.    

 • E Controlor / inspector. Echipa de control

  Nu orice angajat al organului de control, ci doar persoana autorizată (numită „controlor”) este în drept să efectueze controale de stat. Un controlor va fi în drept să controleze activitatea întreprinderii Dvs. doar dacă este indicată în decizia de control și delegația de control emisă de organul de control.    

  Echipa de control

  Controlul poate fi efectuat de unul sau mai mulți controlori. În cazul în care controlul este efectuat de mai mulți controlori:

  • decizia de control va conține numele complet al fiecărui controlor;
  • delegația de control va conține numele complet al fiecărui controlor sau fiecare controlor în parte va dispune de delegație de control;
  • fiecare controlor va dispune de legitimație.

  Înlocuirea controlorului și desemnarea controlorilor noi

  După începerea controlului, organul de control poate înlocui controlorii existenți sau desemna suplimentar controlori noi. În acest caz, se emite o nouă delegație de control.

  Important: După înmînarea exemplarului delegației noi, controlorii noi sînt obligați:

  • să vă prezinte legitimația de serviciu;
  • să se semneze în condica de înregistrare a controalelor, ținută de întreprinderea Dvs.
 • F Cît timp poate dura un control?

  Un control nu poate dura mai mult de 10 zile calendaristice, indiferent dacă este planificat sau inopinat. În temeiul unei decizii motivate a conducătorului organului de control, controlul inopinat poate fi prelungit cu încă 10 zile calendaristice (în total – 20 zile calendaristice). Decizia de prelungire poate fi contestată.    

 • G Controlul planificat, inopinat și repetat

  Controlul planificat

  Pînă la finele fiecărui trimestru, organul de control trebuie să aprobe un grafic al controalelor pentru trimestrul următor, pe care îl publică pe pagina sa electronică și în Registrul de stat al controalelor. Graficul va stabili întreprinzătorii (denumirea/numele, IDNO, adresa) care urmează să fie supuși controlului pe parcursul trimestrului următor.

  Important: Organul de control este obligat să vă informeze despre controlul planificat cu cel puțin 5 zile lucrătoare pînă la data inițierii controlului, cu expedierea unui exemplar al deciziei de control.

  Întreprinzătorul poate fi supus controlului planificat doar o singură dată pe parcursul unui an calendaristic.

  Organul de control nu este în drept:

  • să modifice graficul controalelor planificate;
  • să efectueze un control planificat, dacă acesta nu este prevăzut de grafic.    

  Controlul inopinat

  Orice control efectuat în afara graficului de control este un control inopinat. Nu veți fi informat preventiv despre controlul inopinat; toate documentele în legătură cu controlul inopinat vă vor fi prezentate la momentul inițierii controlului.

  Controlul inopinat al întreprinderii Dvs. poate fi inițiat într-un număr limitat de cazuri. Folosiți această listă de verificare, pentru a stabili dacă organul de control este în drept să efectueze un control inopinat al întreprinderii Dvs.    

  Important: Întreprinderea Dvs. este în drept să refuze controlorilor efectuarea controlului inopinat dacă:

  Controlul repetat

  La controlul repetat se verifică modul în care întreprinderea Dvs. a înlăturat încălcările identificate de organul de control în cadrul ultimului control planificat. Organul de control trebuie să verifice doar aspectele ce țin de încălcările identificate la ultimul control planificat.    

  Important: Controlul repetat este unul inopinat. Respectiv, la efectuarea controlului repetat, organul de control trebuie să respecte toate cerințele referitoare la controlul inopinat.

  Vă recomandăm să folosiți această listă de verificare, pentru a stabili dacă întreprinderea Dvs. este în drept să refuze efectuarea controlului repetat.    

 • H Inițierea controlul inopinat în baza surselor anonime

  Organul de control nu poate iniția un control inopinat în baza unor informații provenite din surse anonime. Controalele inopinate nu pot fi efectuate nici în cazul cînd există orice alte modalităţi directe sau indirecte de obţinere a informaţiei necesare de către organul de control.    

  Important: Întreprinderea Dvs. nu este în drept să refuze efectuarea controlului inopinat pe motiv că organul de control nu v-a prezentat dovezi că informațiile sînt din surse ne-anonime.

  Totuși, în cazul în care întreprinderea Dvs. va contesta rezultatele controlului, organul de control va fi obligat să prezinte instanței de judecată dovezi că informațiile în baza cărora a inițiat controlul inopinat nu sînt din surse anonime, iar în cazul în care va eșua, veți putea cere despăgubiri.

 • I Inițierea controlul inopinat la solicitarea întreprinderii Dvs.

  Întreprinderea Dvs. poate solicita organului de control efectuarea unui control inopinat. În acest caz, controlul va avea caracter consultativ și constatator, iar organul de control nu va putea aplica sancțiuni pentru încălcările depistate.

  Totuși, controlul nu se va considera inițiat la solicitarea Dvs., dacă pînă la momentul recepționării solicitării:

  • control întreprinderii Dvs. este prevăzut de graficul aprobat de organului de control; sau
  • organul de control a emise o decizie de control inopinat a întreprinderii Dvs.   

  Important: Organul de control poate cere să-i acoperiți cheltuielile pentru efectuarea controlului inopinat la solicitarea Dvs., dacă întreprinderea Dvs. nu este obligată prin lege să solicite controlul. În alte cazuri, toate cheltuielile ce ţin de efectuarea controalelor sînt suportate de organele de control.

  Organul de control nu va aplica sancțiuni pentru încălcările depistate, dar va informa organele de drept dacă depistează indici ai infracțiunii.    

 • J Transparența controalelor

  Transparența controalelor planificate

  Organul de control trebuie să respecte următoarele cerințe de transparență:

  • să publice pe pagina sa electronică graficul controalelor planificate pentru trimestrul următor;
  • să prezinte Cancelariei de Stat graficul controalelor planificate pentru trimestrul următor, pentru a fi publicat în Registrul de stat al controalelor.
  • să țină un registru intern al controalelor, în care va introduce date despre controlul întreprinderii Dvs. în termen de cel mult 5 zile de la data inițierii controlului;
  • să prezinte Cancelariei de Stat datele despre controlul întreprinderii Dvs. în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data introducerii în registrul intern al controalelor.

  Transparența controalelor inopinate

  Spre deosebire de controalele planificate, informația despre inițierea unui control inopinat nu este publicată pe site-ul organului de control și nu este adusă la cunoștința întreprinzătorului pînă la inițierea controlului.

  Totuși, organul de control trebuie:

  • să introducă în registrul intern al controalelor datele despre controlul întreprinderii Dvs., în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data inițierii controlului;
  • să transmită Cancelariei de Stat datele despre controlul întreprinderii Dvs. în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data introducerii în registrul intern al controalelor.    
 • K Registrul de stat al controalelor

  Registrul de stat al controalelor este o resursă informațională, amplasată la adresa http://controale.gov.md, care conține date despre controalele întreprinderii Dvs. efectuate de organele de control. Registrul trebuie să conțină următoarele date:

  • graficul controalelor planificate – datele despre controalele pe trimestru se vor introduce pînă la începutul acestui trimestrului;
  • date despre controlul întreprinderii Dvs. – se vor introduce în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data inițierii controlului întreprinderii Dvs.

   Accesul la datele din Registrul de stat al controalelor este garantat și gratuit. Dvs. puteți accesa sau solicita Cancelariei de Stat orice date incluse în Registru.

  Important: Lipsa datelor despre controlul întreprinderii Dvs. în Registrul de stat al controalelor este o încălcare a legislației comisă de autoritățile respective.

  Neincluderea acestor date în Registrul de stat al controalelor poate fi considerată un indiciu că organul de control nu a respectat cerințele de efectuare a controlului întreprinderii Dvs. Dacă datele în cauză lipsesc din Registru, vă recomandăm să va adresați Cancelariei de Stat sau organelor de drept pentru a verifica legalitatea efectuării controlului întreprinderii Dvs.    

 • L Condica de înregistrare a controalelor

  Întreprinderea Dvs. trebuie să dețină condică de înregistrare a controalelor. Puteți avea mai multe condici, dacă întreprinderea Dvs. are mai multe subdiviziuni. În privința condicii, trebuie să respectați următoarele cerințe:

  • păstrați condica la sediul sau subdiviziunile întreprinderii Dvs.;
  • șnuruiți condica, semnați și ștampilați fiecare pagină.

  Important: Prezentați condica pînă la începutul controlului și cereți controlorilor să introducă în condică toate informațiile necesare și să se semneze.

  Aveți dreptul să refuzați efectuarea controlului, dacă controlorii refuză să se înregistreze în condică.

  Ce se întîmplă dacă nu dețin condică?

  Ce se întîmplă dacă nu dețin condică    

  Deținerea condicii de înregistrare a controalelor este o obligație a întreprinderii Dvs. Totuși, nu există sancțiuni pentru lipsa condicii, și întreprinderea Dvs. nu pot fi penalizată în acest caz.    

  Important: Crearea și ținerea unei condici este simplă: folosiți acest model al condicii și cereți organului de control să facă prompt mențiunile de rigoare.

  Ținerea condicii este o măsură care va protejează de posibilele abuzuri ale organului de control. Sunt cunoscute numeroase cazuri cînd organul de control refuză să efectueze controlul, atunci cînd întreprinzătorul le cere să completeze și semneze condica.    

 • M Obiectul controlului. De ce e important?

  Prin „obiectul controlului” se are în vedere aspectele ce țin de întreprinderea Dvs., supuse investigației și analizei în cadrul controlului. Obiectul controlului depinde de tipul controlului:

  • controlul planificat este, de regulă, un control complex (global), în care pot fi investigate orice aspecte ce țin de activitatea întreprinderii;
  • în cadrul controlului inopinat organul de control va investiga doar aspectele în temeiul cărora a fost inițiat controlul, inclusiv la controlul repetat se vor investiga doar aspectele ce țin de încălcările depistate la ultimul control planificat.

  De ce trebuie să atragem atenție la obiectul controlului?

  Obiectul controlului este indicat în decizia de control, iar controlorii nu sînt în drept să verifice aspectele care nu țin de obiectul controlului. Încălcările care nu țin de obiectul controlului, depistate de controlori, nu pot servi ca temei pentru aplicarea sancțiunilor.    

  Exemplu: Inspectoratul de Stat al Muncii a inițiat controlul inopinat în temeiul plîngerii primite de la fostul angajat al întreprinderii, care pretinde că a fost eliberat din serviciu în mod ilegal.

  În cadrul controlului, inspectorii au stabilit că fostul angajat este eliberat din serviciu în mod legal. Totodată, organul de control a solicitate să verifice și contractele de muncă cu alți angajați și să facă un control complet al relațiilor de muncă la întreprindere.

  În acest caz, întreprinderea Dvs. este în drept să refuze prezentarea documentelor și efectuarea controlului care nu ține de de obiectul controlului inopinat.

 • N Criterii de risc la efectuarea controalelor. Cum ne ajută?

  Organul de control nu poate include în mod discreționar întreprinderea Dvs. în graficul controalelor planificate. Pentru a fi inclusă în grafic, întreprinderea Dvs. trebuie să întrunească anumite criterii de risc.

  În esență, criteriul de risc trebuie să răspundă la întrebarea de ce anume întreprinderea Dvs. urmează a fi supusă unui control planificat.    

  Important: Criteriile generale de risc pot fi găsite aici. În baza Metodologiei generale, fiecare organ de control este obligat să elaboreze și propună Guvernului pentru aprobare metodologii proprii de planificare a activității de control în baza analizei criteriilor de risc specifice pentru domeniul său de competență.

  Spre exemplu, criteriile de risc în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile sînt stabilite de Hotărîrea Guvernului nr.371/2014, pentru controlul efectuat de Inspectoratul de Stat al Muncii – de Hotărîrea Guvernului nr.375/2014, pentru controlul efectuat de Agenția pentru Protecția Consumatorilor – de Hotărîrea Guvernului nr.376/2014 etc.    

  Cum ne ajută criteriile de risc?

  Nerespectarea criteriilor de risc de către organul de control poate fi temei pentru anularea rezultatelor controlului. Dacă nu sunteți de acord cu cele constatate de organul de control, îi puteți solicita să vă prezinte sau să prezinte instanței de judecată motivele din care întreprinderea Dvs. a fost inclusă în graficul de control.

  În particular, puteți cere organului de control să argumenteze în ce măsură următoarele riscuri, generate de întreprinderea Dvs., sînt mai mari în comparație cu alte întreprinderi:

  • gradul de pericol al activității pentru viața și sănătatea persoanelor, pentru societate sau pentru mediu;
  • informații veridice, susținute prin probe, privind eventualele încălcări sau operații dubioase.    
 • O Pot fi supus controlului pe perioada moratoriului?

  În primul rând, moratoriul asupra controalelor de stat a fost instituit pentru o perioadă inițială de 3 luni din data punerii în aplicare a Legii nr.18 din 04.03.2016 privind moratoriul asupra controlului de stat, adică până la 1 iulie 2016. Până la această dată, Guvernul este în drept să decidă prelungirea moratoriului, pentru alte 3 luni.

  În al doilea rând, sunt exceptate de la moratoriu anumite controale, inclusiv:

  • controlul vamal, cu excepția controalelor ulterioare;
  • controlului efectuat în cadrul urmăririi penale (vezi Cap.IV);
  • controlului efectuat la cererea consumatorilor; a persoanelor care au solicitat stabilirea sau modificare pensiilor; a titularilor și solicitanților de licențe și alte acte permisive (vezi Capitolul II "Acte permisive");
  • controlului efectuat în legătură cu restituirea impozitelor şi altor plăţi de la bugetul public naţional; în domeniul supravegherii de stat a sănătăţii publice; în domeniul respectării normelor anti-incendiare.

  În al treilea rând, în mod excepțional și cu acordul prealabil al Ministerului Economiei, organele de control pot totuși iniția controale la fața locului, în cazurile în care există un pericol iminent pentru viaţa şi sănătatea populaţiei, pentru securitatea economică a statului şi pentru mediu.

  Totuși, în cazul controalelor exceptate sau excepționale, legea interzice organelor de control să ridice de la persoana controlată bunuri, documente și dispozitive de stocare a datelor, precum și să aplice sechestru sau sigilii pe bunuri, încăperi sau oricare alte obiecte ori să întreprindă alte măsuri ce ar duce la suspendarea completă sau parţială a activităţii persoanei controlate (cu excepţia cazurilor în care continuarea activităţii ar cauza iminent daune grave vieţii sau sănătăţii oamenilor).

 • A Organul de control a venit la control. Ce trebuie să fac?

  Îndepliniți următorii 5 pași:

 • B Care sînt temeiurile pentru inițierea unui control?

  Sunt 2 situații diferite care duc la inițierea unui control al întreprinderii Dvs.:

  • fiecare organ de control aprobă trimestrial un grafic al controalelor planificate – întreprinderea Dvs. este inclusă în graficul controalelor în temeiul unor posibile riscuri ce țin de activitatea întreprinderii;
  • întreprinderea Dvs. poate fi supusă unui control inopinat, în afara graficului, dacă există temeiuri de a considera că întreprinderea încalcă legislația (de exemplu, un client al întreprinderii a depus o plîngere, produsul vîndut de întreprindere era alterat etc.).
 • C Cele 3 documentele care trebuie prezentate de controlor

  Controlorul trebuie să dețină și să vă prezinte următoarele 3 documente:

  Important: Controlorul este obligat să vă prezinte cele 3 documente pînă la începerea controlului. În lipsa cel puțin a unuia dintre documentele indicate, sînteți în drept să refuzați efectuarea controlului.    

 • D Decizia de control. Delegația de control

  Decizia se emite separat pentru fiecare control, indiferent dacă controlul este planificat sau inopinat, se semnează de conducătorul organului de control și trebuie să conțină următoarele date:

  • denumirea întreprinderii Dvs.;
  • tipul controlului (planificat / inopinat) și scopul acestuia;
  • temeiul efectuării controlului (în cazul controalelor inopinate);
  • obiectul controlului (aspectele ce urmează a fi examinate în cadrul controlului);
  • numele complet al controlorului / controlorilor;
  • termenul de efectuare a controlului;
  • perioada de activitate supusă controlului. 

  Important: Sunteți în drept să refuzați efectuarea controlului, dacă decizia de control nu conține una din datele indicate mai sus. Verificați dacă decizia de control prezentată de controlori corespunde modelului impus de legislație.    

  Delegația de control se emite de organul de control. Ea certifică dreptul controlorului de a efectua controlul întreprinderii Dvs. Organul de control poate emite o singură delegație pe numele tuturor controlorilor sau delegații separate pentru fiecare controlor.    

  Important: Sunteți în drept să refuzați efectuarea controlului, dacă controlorul nu dispune de delegație de control. Verificați dacă delegația de control prezentată de controlori corespunde modelului impus de legislație.

  Controlorul este obligat să vă înmâneze un exemplar al delegației de control. În caz contrar, puteți refuza efectuarea controlului.    

 • E Pot refuza efectuarea controlului? În ce cazuri?

  Puteți refuza efectuarea controlului, dacă nu sînt întrunite condițiile necesare care îi permite organului de control să intervină. 

  Vă recomandăm să folosiți aceste liste de verificare, pentru a stabili ce acțiuni trebuie să întreprindă organul de control pînă la inițierea controlului și dacă întreprinderea Dvs. este în drept să refuze efectuarea controlului:

 • F Organul de control comite încălcări la efectuarea controlului...

  Dacă la efectuarea controlului organul de control comite încălcări, nu-și îndeplinește obligațiile sau lezează drepturile întreprinderii Dvs., la orice etapă a controlului sînteți în drept:

 • G Amînarea sau suspendarea controlului

  Întreprinderea Dvs. poate cere o singură dată controlorilor, în cazuri temeinic justificate, amînarea pentru o altă dată sau suspendarea controlului – atît planificat, cît și inopinat – dacă controlul va afecta funcționarea normală a întreprinderii Dvs. sau va duce la suspendarea activităţii ei ori în cazul în care, din considerente obiective, întreprinderea nu poate fi supusă controlului.

  Important: În circumstanțele de mai sus, organul de control nu este în drept să refuze solicitarea Dvs. de a amîna sau suspenda controlul.    

  Amînarea controlului înopinat

  Controlul inopinat se efectuează subit, fără ca întreprinderea Dvs. să fie informată în prealabil. Totuși, Dvs. sînteți în drept să obțineți amînarea controlului inopinat pe un termen de cel mult 3 zile lucrătoare dacă lipsește reprezentantul autorizat al întreprinderii Dvs.    

 • H Ce trebuie să fac pe parcursul controlului?

  Pe parcursul controlului, vă recomandăm următoarele:

  • cereți controlorilor să vă pună la dispoziție actele normative și documentele normative utilizate în cadrul controlului și în a căror bază se efectuează controlul;
  • asigurați-vă că fiecare controlor își îndeplinește obligațiile și respectă interdicțiile legii;
  • asigurați-vă că vă exercitați corect drepturile;
  • acumulați probe referitoare la modul în care controlorii efectuează controlul.

  Important: Cooperați cu reprezentanții organului de control pe durata desfășurării controlului. Nu uitați că organul de control va poate ajuta să identificați și să înlăturați lacunele în activitatea întreprinderii Dvs.

 • I Obligațiile organului de control

  Nu uitați: controlorii sînt obligați să respecte un șir de cerințe atunci cînd efectuează controlul întreprinderii Dvs. Folosiți această listă de verificare pentru a vă asigura că controlorii își îndeplinesc obligațiile și nu depășesc drepturile de care dispun.

  În particular, atrageți atenția la următoarele 3 obligații importante ale organului de control:

  • să vă ofere asistență consultativă;
  • să nu afecteze activitatea întreprinderii Dvs.;
  • să nu solicite folosirea resurselor întreprinderii Dvs.

  Obligația controlorilor de a vă oferi asistență consultativă

  Controlorii trebuie să vă informeze despre toate drepturile și obligațiile Dvs. legale. La cererea Dvs., ei sînt obligați să vă pună la dispoziție (în formă electronică sau pe suport hârtie) toate actele normative și documentele normative în baza cărora se efectuează controlul – studiați aceste acte și raportați-le la orice solicitări și acțiuni ale controlorilor.

  Puteți cere, iar controlorii sunt obligați să vă acorde suportul necesar pentru înțelegerea deplină a prevederilor actelor normative și documentelor normative în a căror bază se efectuează controlul. Controlorul nu este în drept să vă refuze sau limiteze un astfel de suport, invocând deficitul de timp sau alte circumstanțe.

  Interdicția de a stopa sau afecta activitatea întreprinderii Dvs.

  Rețineți: oricare nu ar fi circumstanțele de inițiere a controlului, controlorilor li se interzice să afecteze funcţionarea normală a întreprinderii Dvs. sau să ia măsuri care vor conduce la suspendarea completă sau temporară a activităţii Dvs.  Controlorii nu vă pot cere, spre exemplu:

  • să închideți magazinul sau depozitul pe durata controlului,
  • să asigurați prezența colaboratorilor care sunt antrenați în procesul de producere,
  • să suspendați procesul de producție,
  • să opriți utilajele pe care le folosiți,
  • să le permiteți accesul la computerele Dvs. etc.

  Important: Ca excepție, organul de control poate întreprinde acțiunile de mai sus doar dacă continuarea activității ar  cauza iminent daune grave vieții și sănătății oamenilor.    

  Interdicția de a solicita folosirea resurselor întreprinderii Dvs.

  În practică uneori controlorii solicită transport sau alte resurse (încăperi, computere, copiatoare, rechizite de birou etc.) de la întreprindere. Astfel de solicitări sînt interzise. Controlorilor se pot folosi de resursele întreprinderii Dvs. doar cu acordul Dvs. expres.    

  Important: Acumulați probele necesare dacă controlorii solicită de la Dvs. anumite resurse sau se folosesc de acestea fără acordul Dvs. Acestea vor fi utile cu ocazia contestațiilor.    

 • J Ce obligații și drepturi am față de organului de control?

  Controlul nu este și nu trebuie privit ca o măsură extraordinară. Percepeți controlul ca o componentă obișnuită a activității întreprinderii Dvs. și faceți uz deplin de drepturile pe care vi le oferă legea. Nu uitați însă că dincolo de drepturi aveți și obligații.

   Consultați această listă de verificare pentru a cunoaște obligațiile și drepturile pe care la are întreprinderea Dvs. în raport cu organul de control.

 • K Cine reprezintă întreprinderea Dvs. în procesul controlului

  În cadrul controalelor, întreprinderea Dvs. poate fi reprezentată doar de administrator (adjunct) sau de conducătorul subdiviziunii responsabile de aspectele ce ţin de controlul în cauză (în continuare – „conducător”).

  În cazul controalelor inopinate, prezenţa conducătorului va fi asigurată imediat ce va fi posibil în virtutea circumstanţelor obiective, adică controlorul nu este în drept să ceară prezentarea conducătorului la prima cerere.

  Asigurați-vă că fiecare colaborator al întreprinderii:

  • va anunța imediat conducătorul despre vizita organului de control;
  • cunoaște că nu este autorizat să reprezinte întreprinderea Dvs. în raport cu organul de control;
  • cunoaște drepturile și obligațiile de care dispune pe durata controlului.
 • L Ce trebuie să întreprindă colaboratorii Dvs.

  Colaboratorii întreprinderii Dvs. trebuie să coopereze cu organul de control în următoarele limite:

  • în lipsa altor indicații din partea conducătorului, colaboratorii nu pot oferi informații și documente controlorilor și nici nu le pot pune la dispoziție resursele întreprinderii (transport, computere, copiatoare etc);
  • colaboratorii trebuie să vă raporteze toate cererile controlorilor, înainte de a le da curs;
  • colaboratorii nu vor oferi controlorilor bani, bunuri materiale sau alte foloase necuvenite, riscând astfel de a fi acuzați de corupere activă;
  • colaboratorii nu sînt în drept să semneze în numele întreprinderii Dvs. actele întocmite sau prezentate de controlori.

  Important: Instruiți toți colaboratorii Dvs. în privința controalelor – în special, explicați-le ce trebuie să întreprindă la venirea unui controlor

 • M Acumulați probe pe durata controlului

  Pentru a convinge instanța de judecată sau alte instituții de stat că organul de control a comis abuzuri față de întreprinderea Dvs. și a vă proteja interesele de afaceri, este necesar să acumulați probe pe durata controlului.

  În această privință, puteți aplica următoarele măsuri:

  • interacționați cu fiecare controlor în încăperi supravegheate video;
  • efectuați înregistrarea audio a convorbirilor cu controlorii;
  • cereți controlorului să vă emită recipise pentru documentele sau bunurile ridicate;
  • urmăriți dacă a fost întocmit actul de prelevare a mostrelor;
  • asigurați prezența în cazul situațiilor de conflict a mai multor persoane, care ar putea avea ulterior rolul de martor;
  • asigurați-vă că orice solicitare a Dvs. către organul de control sau a acestuia către întreprinderea Dvs. este făcută în scris;
  • solicitați de la autoritatea de control sau alte instituții de stat orice documente care ar putea fi utile întreprinderii Dvs.;
  • asigurați-vă că păstrați documentele primite de la organul de control.
 • N Controlul la fața locului. Accesul în încăperi și la domiciliul Dvs.

  Organele de control sînt în drept să efectueze controale în orice încăperi de serviciu ale întreprinderii Dvs. Respectiv, dacă sînt întrunite condițiile pentru efectuarea controlului, aveți obligația să permiteți accesul controlorilor în încăperile de serviciu ale întreprinderii (sediul întreprinderii, spații de producere, depozite, încăperi administrative etc.).

  Important: În cazul în care refuzați neîntemeiat accesul controlorilor în încăperile de serviciu, organul de control este în drept să ceară asistența poliției pentru a pătrunde în încăperi. Refuzul neîntemeiat de a admite accesul controlorilor în încăperile de serviciu poate atrage răspunderea contravențională a Dvs.    

  Accesul la domiciliul Dvs.    

  Controlorii nu au drept de acces în domiciliul Dvs., chiar dacă acesta este utilizat în activitatea de întreprinzător. Totuși, legea admite o excepție, când accesul la domiciliu este permis controlorilor, și anume în caz de necesitate. În caz de refuz, controlorii pot intra în domiciliu cu asistența poliției.

  Important: Nu permiteți accesul în domiciliu dacă:

  • acesta nu este utilizat în activitatea de întreprinzător, sau
  • nu există o necesitate obiectivă de acces la domiciliu. Sarcina de a proba existența necesității, prin prisma obiectului controlului și circumstanțelor concrete, este a controlorului.

  Dacă controlorul a apelat la organul de poliție, iar Dvs. sunteți sigur că necesitatea accesului la domiciliu lipsește, explicați polițistului acest fapt, solicitând includerea explicațiilor Dvs. în procesul-verbal întocmit de polițist. Faceți referire la prevederile art.23 alin.(1) din Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în acest sens sau invitați un avocat.    

 • O La ce oră întreprinderea poate fi supusă controlului?

  Nu aveți obligația să permiteți accesul controlorilor în încăperile Dvs. de serviciu în afara programului de lucru.

  În cazul în care potrivit legislației nu aveți obligația să faceți public programul de lucru, explicați acest fapt controlorilor și conveniți asupra orelor de control, în cadrul programului de lucru comunicat de Dvs. 

  Important: Este recomandabil să aveți aprobat programul de lucru înainte de începutul controlului. În cazul unităților comerciale, orarul de funcţionare se afişează la intrarea în unitatea comercială, în conformitate cu prevederile art.21 din Legea cu privire la comerțul interior.

 • P Constatarea faptelor de către controlori

  Controlorul trebuie să întocmească și să semneze un proces-verbal de constatare pentru orice constatare a unui fapt, care ulterior nu poate fi probat sau care împiedică efectuarea controlului (de exemplu lipsa persoanei la adresa indicată, îngrădirea accesului, refuzul de a prezenta documentația solicitată etc.).

  Procesul-verbal de constatare e valabil doar dacă este semnat de controlor și de reprezentantul întreprinderii Dvs. Dacă refuzați să semnați, controlorul trebuie să asigure ca procesul-verbal să fie semnat de cel puțin 2 martori.    

  Important: Verificați dacă constatările din actul de control sînt confirmate de controlori prin procese-verbale de constatare. După încheierea controlului, cereți organului de control excluderea mențiunilor despre un anumit fapt și orice consecințe pe care le cauzează, dacă procesul-verbal de constatare a faptului lipsește.    

 • Q Inspectarea și măsurarea bunurilor

  Controlorul poate să inspecteze sau să supună măsurării orice bunuri care aparțin întreprinderii Dvs. sau care se află în încăperile ei de serviciu, dacă aceasta este posibil și nu afectează funcționarea normală a întreprinderii. În cazul în care bunurile nu pot fi inspectate sau măsurate la locul controlului, controlorul este în drept să le ridice, contra unei recipise.

  Inspectarea mijlocului de transport este permisă doar în cazul în care organul de control deține informații că în mijlocul de transport se află bunuri care constituie obiectul controlului. Spre exemplu, controlorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor pot verifica mijlocul de transport pentru a verifica transportarea în condiții salubre a produselor de origine animală.    

  Important: Dacă careva bunuri aflate în încăperile întreprinderii Dvs. nu vă aparțin iar controlorul vrea să le supună inspectării sau măsurării, prezentați-le acte care dovedesc proprietatea bunurilor și lipsa legăturii dintre aceste bunuri și obiectul controlului.

  Dacă controlorii insistă prezentarea bunurilor, acumulați probe și puteți contesta acțiunile controlorilor în organul de control.    

 • R Colectarea probelor de către controlor. Ridicarea bunurilor

  Controlorii sînt în drept să colecteze probe din încăperile sau întreprinzătorului sau pe seama bunurilor acestora. Colectarea probelor poate include, dar nu se limitează, la următoarele măsuri:

  • prelevarea mostrelor;
  • ridicarea bunurilor;
  • efectuarea copiilor de pe documente sau ridicarea originalului documentelor;
  • efectuarea de înregistrări audio, fotografice sau video;
  • constatarea faptelor (de exemplu, refuzul Dvs. de a prezenta documente sau a permite accesul în încăperi, lipsa administratorului etc.);
  • efectuarea măsurărilor (de exemplu, măsurarea dimensiunii încăperii, numărarea unităților de bunuri în depozit, evaluarea nivelului sunetului etc.).

  Poate controlorul să ridice bunuri?

  Controlorii nu sînt în drept să ridice bunurile întreprinzătorului, decît  în unul dintre următoarele 2 cazuri:

  • dacă bunurile nu pot fi inspectate sau măsurate la locul controlului;
  • dacă din ele nu pot fi prelevate mostre la locul controlului.    

  Important: La momentul ridicării bunului, controlorul trebuie să întocmească și să vă înmâneze o recipisă de ridicare a bunului. Vă recomandăm să folosiți acest model de recipisă, dacă organul de control a ridicat un bun de la întreprinderea Dvs.

  În cazul în care controlorul refuză să elibereze recipisa sau recipisa nu conține toate datele necesare, întreprinzătorul poate refuza eliberarea bunului.    

  Copii și ridicarea originalului documentelor

  Controlorii pot să examineze fără restricții originalele documentelor solicitate în încăperile întreprinderii. În același timp, controlorii sînt în drept:

  • să facă copii de pe originalele documentelor, fără însă a fi în drept să vă oblige să le faceți copii;
  • să ridice originalul documentelor, dacă la locul controlului nu pot fi făcute copii.

  Important: La ridicarea originalului documentului, controlorul este obligat să întocmească și să vă emită o recipisă prin care va confirma că a ridicat originalul documentul și se va obliga să restituie documentul în cauză.

  În cazul în care organul de control ridică originalul unul document al întreprinderii Dvs., vă recomandăm să folosiți acest model de recipisă.  Sunteți în drept să refuzați eliberarea originalului documentului, dacă controlorul nu a emis o recipisă în acest sens.

 • S Prelevarea mostrelor. Abuzuri

  Controlorul poate preleva mostre în cazul bunurilor care admit acest lucru (produse alimentare, fito-sanitare, de origine animală, chimice etc.). În acest caz, controlorul este obligat să întocmească un act de prelevare a mostrelor, care va indica cu precizie bunurile de pe care au fost prelevate mostre.

  În scopul prelevării mostrelor, ca și în cazul inspectării sau măsurării bunurilor, controlorul are dreptul să deschidă pachete, ambalaje, să rupă sigilii. La cererea persoanei prejudiciate, controlorul, după caz, va preleva şi a doua mostră, cu excepţia cazului cînd actul normativ dispune altfel.

  Modul de prelevare a mostrelor poate fi diferit de la un caz la altul, în dependență de tipul bunului din care au fost prelevată mostra și/sau scopul analize mostrei. În general însă, este important ca controlorul să plaseze mostrele într-un recipient (vas, pachet, plic etc.) care nu schimbă calitățile și proprietății mostrei. Spre exemplu, dacă este prelevată o mostră care se alterează ușor la temperatură obișnuită, controlorul va trebui să plaseze mostra într-un vas care asigură o temperatură joasă.    

  Important: Întreprinzătorul poate contesta veridicitatea rezultatele analizei mostrelor, dacă:

  • controlorul nu întocmit un act de prelevare a mostrelor;
  • actul de prelevare a probelor nu specifică exact bunul din care a fost prelevată mostra;
  • mostra a fost plasată într-un recipient care nu asigură păstrarea proprietăților mostrei.    

  Abuzuri la prelevarea probelor

  În practică sînt întîlnite cazuri în care controlorul prelevă o cantitate mai mare de mostre, decît este necesar pentru teste.

  Important: Chiar dacă are dreptul să deschidă pachete sau ambalaje pentru a preleva mostre, controlorii sunt obligați să o facă în mod rezonabil, fără a afecta activitatea întreprinderii Dvs. De exemplu, controlorii nu au dreptul să deschisă mai multe cutii sau alte ambalaje care conțin același produs, or acest fapt poate fi considerat drept abuz și, respectiv, afectare a funcționării normale a întreprinderii.

 • T Controlul documentar

  Orice verificare sau examinare a documentației și informației privind activitatea întreprinderii este, de asemenea, un control, dacă documentația sau informația în cauză este solicitată de controlori în afara raportărilor periodice pe care trebuie să le prezentați organului de control.    

  Important: Organele de control sînt obligate să respecte regulile privind efectuarea controlului și în cazul controalelor documentare. Respectiv, solicitarea unui document sau informații de la întreprinzător (în afara raportărilor periodice) se va face de organul de control cu respectarea tuturor condițiilor de efectuare a controlului. Această cerință este valabilă indiferent de modul în care documentul sau informația în cauză a fost solicitată de organul de control: prin solicitare directă, prin scrisoare oficială, telefonic sau prin email.

  Ca urmare, la momentul solicitării unui document sau informații, organul de control trebuie să vă prezinte documentele care îi permit controlorului să efectueze controlul.    

  Accesul la documentația întreprinderii

  Atît în cadrul controlului la fața locului, cît și al controlului documentar, organul de control poate solicita orice documente, informații și explicații de la întreprindere. Dreptul controlorilor de a accesa documentația întreprinderii se răsfrînge în egală măsură asupra informațiilor ce constituie secret comercial și datelor cu caracter personal.

  Totuși, controlorii sînt în drept să solicite doar documente și informații care țin de domeniul de competență a organului de control în cauză și de obiectul controlului indicat în delegația de control. Spre exemplu:

  • Inspectoratului de Stat al Muncii poate să solicite contractele și carnetele de muncă ale angajaților întreprinderii, însă nu este în drept să ceară contracte comerciale sau documente fiscale;
  • în cadrul controlului fitosanitar, Agenția Națională Pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) nu este în drept să efectueze control sanitar-veterinar, decât dacă aceasta nu este indicat expres în decizia de control și delegația de control;
  • dacă obiectul controlului în domeniul construcțiilor, conform delegației de control, este doar verificarea respectării cerințelor de calitate la fazele construcției, controlorii Inspecției de Stat în Construcții nu sunt în drept să verifice și corespunderea cu cerințele normative a materialelor de construcție la depozit.
 • U Accesul la informațiile ce constituie secret comercial

  Organele de control sînt în drept să solicite, iar Dvs. sînteți obligat să prezentați documente care se încadrează în categoria informațiilor ce constituie secret comercial. La eliberarea informațiilor ce constituie secret comercial, asigurați-vă ca au fost îndeplinite următoarele condiții:

  • informațiile ce constituie secret comercial, solicitate de controlor, se referă la domeniul de competență al organului de control;
  • controlorul vă solicită în scris prezentarea informațiilor ce constituie secret comercial.

  Recomandări la accesarea secretelor comerciale

  Pentru a asigura confidențialitatea și nedivulgarea informațiilor ce constituie secret comercial, vă recomandăm să întreprindeți cel puțin următoarele măsuri:

  • eliberați informațiile doar după ce controlorul v-a emis o recipisă ce confirmă recepționarea acestora de către controlor;
  • transmiteți informațiile în plicuri sau pachete sigilate;
  • refuzați prezentarea informațiilor și actelor cerute de controlor în cazul în care sunteți ţinut de o obligaţie de confidenţialitate, însă doar în limita şi în măsura în care cererea controlorului intră în conflict cu obligaţia de confidenţialitate.

  Important: Întreprinzătorul nu poate atribui orice documente sau date privind activitatea sa la categoria informațiilor ce constituie secret comercial. Pentru a fi încadrate în această categorie, informațiile deținute de întreprinzător trebuie să corespundă cerințelor stabilite de Legea cu privire la secretul comercial.    

 • A Ce urmează după încheierea controlului? 3 pași de îndeplinit

  Organul de control poate emite următoarele documente în privința întreprinderii Dvs.:

  4 pași principali pe care trebuie să-i întreprindeți după control

  Imediat după încheierea controlului, întreprindeți următorii pași:

  • Pasul 1: obțineți actul de control și examinați-l cu atenție;
  • Pasul 2: identificați abuzurile și daunele cauzate de organul de control;
  • Pasul 3: verificați și asigurați-vă repetat ca desfășurați activitatea în conformitate cu legislația și înlăturați orice posibile încălcări;
  • Pasul 4: analizați dacă urmează să contestați controlul.

   

 • B Actul de control

  Indiferent de rezultatele controlului sau de tipul acestuia, organul de control trebuie să întocmească și să vă prezinte un act de control în cel mult:

   

  Important: Actul de control trebuie să conțină datele din acest model. Fiecare pagină a actului de control trebuie să fie semnată de toți controlorii.    

  Cum mi se prezintă actul de control?

  Organul de control trebuie să vă prezinte actul de control în 2 exemplare originale, cu semnăturile controlorilor. Actul se va recepționa și semna doar de reprezentantul autorizat al întreprinderii Dvs.    

  Important: Semnătura aplicată de Dvs. pe actul de control nu însemnă că acceptați constatările actului, ci doar faptul că l-ați recepționat.

  La recepționarea actului de control, vă recomandăm să faceți pe act următoarea înscriere:

  Confirmăm recepționarea Actului de control la data __ ora __.

  Referința întreprinderii privind Actul de control vor fi prezentate în termenul stabilit de legislație.” 

  Pot refuza primirea și semnarea actului de control?

  Da, sunteți în drept să refuzați primirea și semnarea actul de control, dacă considerați că vă avantajează. În caz dacă refuzați semnarea actului de control:

  • controlorii trebuie să aplice pe actul de control mențiunea că Dvs. ați refuzat primirea și semnarea actului;
  • organul de control trebuie să vă expedieze actul prin scrisoare recomandată în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la încheierea controlului.
 • C Nu accept rezultatele controlului. Ce trebuie să fac?

  Măsurile pe care le veți întreprinde depind de circumstanțele concrete în care se află întreprinderea Dvs.:

 • D Dezacordul întreprinderii Dvs. cu actul de control

  În termen de 10 zile de la primirea actului de control, prezentați un dezacord în formă scrisă în adresa organului de control. În dezacord indicați toate aspectele din act pe care le considerați incorecte și cereți eliminarea acestora din act.

  Important: Anexați la dezacord probele care confirmă solicitările Dvs.

  Prezentarea dezacordului nu exclude și nu limitează dreptul Dvs.:

  Ce se întîmplă dacă nu am prezentat dezacordul la actul de control?

  Dreptul de a prezenta dezacordul nu afectează şi nici nu limitează posibilitatea contestării ulterioare a actului de control la organul de control sau direct în instanța de judecată. Contestația trebuie făcută pînă la intrarea în vigoare a Actului de control (30 de zile lucrătoare de la data comunicării lui)

  Totuși, dacă prezentați în termen dezacordul, anexând probe, controlorii sunt obligați să le examineze şi, în cazul în care acceptă anumite argumente și probe, să întocmească un act de control adiţional, în care să reflecte poziţiile modificate ca urmare a dezacordului.

  Organul de control nu a luat în considerație dezacordul

  În cazul în care nu acceptă argumentele Dvs. din dezacord, controlorii nu sunt ținuți să întocmească un act de control adițional.

  Actul de control va intra în vigoare la expirarea a 30 de zile lucrătoare de la data comunicării lui întreprinderii Dvs., dacă nu a fost contestat. 

  Important: În practică, prezentarea dezacordului face ca organul de control să re-examineze constatările și concluziile din actul de control, în baza argumentelor invocate de dezacord și probelor anexate. În același timp, faptul prezentării dezacordului ar putea fi apreciat drept comportament cu bună-credință cu ocazia examinării unei eventuale acțiuni în judecată.    

 • E Rezultatele controlului pot fi făcute publice?

  Organului de control poate face publice rezultatele controlului doar la intrarea în vigoare a actului de control (după 30 zile lucrătoare din data comunicării lui, dacă nu contestați actul).    

  Important: Dezvăluirea publică a rezultatelor controlului pînă la intrarea în vigoare a actului de control este un abuz al organului de control. În acest caz, sunteți în drept:

  • să cereți organului de control încetarea imediată a încălcării;
  • să cereți organului de control sau direct instanței de judecată anularea rezultatelor controlului;
  • suplimentar, să cereți organului de control sau instanței de judecată repararea daunelor;
  • să depuneți o plîngere în adresa Cancelariei de Stat sau organelor de drept.    
 • F Prescripții emise în adresa întreprinderii Dvs. Prescripția repetată

  Atunci când constată încălcări ale legislației, organul de control va emite o prescripție prin care va cere întreprinderii Dvs. să înlăture încălcările.

  Prescripția trebuie să stabilească exact și clar încălcările comise de întreprindere; recomandările (indicaţii) privind înlăturarea încălcărilor şi natura recomandărilor; prevederile normative în al căror temei au fost emise recomandările și termenul în care urmează a fi înlăturate încălcările. 

  Important: Dacă prescripția omite careva din datele sus-numite, puteți cere în scris organului de control, concretizarea recomandărilor sau indicațiilor din prescripție. Acest fapt ar putea fi apreciat drept comportament cu bună-credință cu ocazia examinării unei eventuale acțiuni în judecată.    

  Prescripția repetată

  Dacă nu ați executat prima prescripție în termenul indicat în ea, organul de control este obligat să emită repetat prescripția, stabilind un nou termen (de până la o lună) pentru înlăturarea încălcărilor.    

 • G Încălcări comise de întreprinderea Dvs.

  Rețineți: nu orice acțiuni sau inacțiune invocată de controlori este neapărat o încălcare. O faptă se consideră încălcare doar dacă este prevăzută de un act normativ publicat în Monitorul Oficial. Controlorul poate califica drept încălcare doar o faptă care încălcă prevederile actelor normative și documentelor normative care v-au fost puse la dispoziție și pentru înțelegerea deplină a cărora v-a acordat suportul necesar solicitat de Dvs.    

  Studiu de caz: Organul de control a constatat că întreprinderea a încălcat legislația, deoarece nu respectă diferite norme de construcție (СНИП), aprobate pînă în anii ’90 și nepublicate în Monitorul Oficial. Organul de control a prescris întreprinderii înlăturarea încălcărilor și a dispus aplicarea sancțiunilor.

  Concluzie: acțiunile organului de control sînt ilegale. Organul de control nu este în drept:

  • să califice faptele întreprinderii ca încălcări;
  • să aplice întreprinderii sancțiuni.    

  Termen de înlăturare a încălcărilor

  Dacă nu ați contestat prescripția, trebuie să înlăturați încălcările și să executați măsurile din prescripție în termen de cel mult o lună, dacă în prescripție nu e stabilit un termen mai mic.    

  Important: Dacă sunteți de acord cu prescripția și înlăturați încălcările, informați organul de control că ați înlăturat încălcările și anexați confirmările de rigoare.

  Dacă nu sunteți de acord cu prescripția, contestați-o în termenul stabilit în prescripție pentru înlăturarea pretinselor încălcări.    

 • H Sancțiuni aplicate întreprinderii Dvs.

  Ce sancțiuni pot fi aplicate față de întreprinderea mea?

  Organul de control poate aplica diferite forme de atragere la răspundere prevăzute de legile speciale: sancțiuni contravenționale, suspendarea sau încetarea activității, suspendarea sau retragerea actului permisiv (autorizație, permis etc.), aplicarea amenzilor etc. 

  Decizia de sancționare este documentul oficial prin care organul de control aplică sancțiuni față de întreprinderea Dvs. 

  Cînd se aplica sancțiuni întreprinderii?

  Chiar dacă cu ocazia controlului s-a stabilit că întreprinderea Dvs. a comis încălcări, acestea nu duc în mod obligatoriu la aplicarea sancțiunilor. Sancțiunile vor fi aplicate doar dacă întreprinderea Dvs. nu a executat prescripția repetată a organului de control.

  Deci, sancțiunea poate fi aplicată de organul de control doar în următoarele circumstanțe:

  • Pasul 1: organul de control vă expediază prima prescripție;
  • Pasul 2: întreprinderea Dvs. nu înlătură încălcările indicate în prescripție;
  • Pasul 3: organul de control vă expediază repetat prescripția;
  • Pasul 4: întreprinderea Dvs. din nou nu înlătură încălcările;
  • Pasul 5: organul de control emite decizia de aplicare a sancțiunilor față de întreprinderea Dvs.

  Important: Prin derogare de la procedura descrisă mai sus, controlorul întocmește un proces-verbal de aplicare a sancțiunii imediat după emiterea actului de control, dacă încălcările depistate:

  • constituie un pericol pentru viața și sănătatea oamenilor sau ordinea publică; sau
  • au cauzat un prejudiciu evident persoanelor terțe.

  În plus, începând cu 15 ianuarie 2017, în cazul produselor periculoase care prezintă un risc grav şi/sau nu corespund cerinţelor esenţiale, controlorii vor putea aplică măsuri corective stabilite prin art.18 și 19 din Legea privind supravegherea pieţei în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare.    

  Dacă v-au fost aplicate sancțiuni...

  Dacă organul de control a aplicat sancțiuni întreprinderii Dvs., atrageți atenție asupra următoarelor:

  • sancțiunea trebuie să fie prevăzută expres de legislație;
  • legislația trebuie să prevadă că sancțiunea se aplică anume pentru încălcarea dată;
  • legislația trebuie să prevadă că anume organul de control respectiv este în drept să aplice sancțiunea dată.    

  Important: Organele de control nu sînt în drept să aplice o sancțiune prevăzută de un act normativ nepublicat în Monitorul Oficial.    

 • I Plîngere către Cancelaria de Stat sau organele de urmărire penală

  Dacă considerați că organul de control a comis încălcări, nu-și îndeplinit obligațiile sau a lezat drepturile întreprinderii Dvs., sînteți în drept să depuneți o plîngere în adresa Cancelariei de Stat (care este organ de monitorizare a organelor de control).

  Atunci când considerați că controlorii sau alte persoane au comis o infracțiune, puteți depune o plîngere către organul de urmărire penală competent potrivit art.266-273 Cod de procură penală.

  Folosiți aceste modele pentru întocmirea unei plîngeri în adresa Cancelariei de Stat sau procuraturii.

 • J Contestarea rezultatelor controlului

  Atît în cadrul controlului, cît și după încheierea acestuia, întreprinderea Dvs. este în drept să conteste la organul de control:

  Puteți să alegeți însă a contesta oricare dintre documentele sus-numite direct în instanța de judecată, or legea nu condiționează adresarea în judecată de adresarea mai întâi la organul de control.

  Important: Contestația depusă în instanța de judecată suspendă decizia de aplicare a sancțiunilor pînă la data adoptării de către instanța de judecată a unei hotărîri definitive.    

 • K Contestarea în instanța de judecată

  Inițierea unei acțiuni în instanța de judecată contra organului de control va parcurge următoarele etape:

  • Pasul 1: adresați o cerere prealabilă organului de control;
  • Pasul 2: înaintați o cerere de chemare în judecată, dacă organul de control nu satisface solicitările Dvs. din cererea prealabilă.

  Important: Consultați Legea contenciosului administrativ pentru a identifica alte cerințe pe care trebuie să le îndepliniți pentru inițierea acțiunii în instanța de judecată, precum și instanțele de judecată competente. 

  Cererea prealabilă către organul de control

  Cererea prealabilă este documentul prin care veți solicita organului de control să revoce documentul (decizie de prelungire a termenului de control, actul de controlprescripția,  decizia de sancționare)  emis în privința întreprinderii Dvs. Expediați cererea prealabilă în termen de cel mult 30 zile de la data comunicării documentului contestat.

  Important: Adresarea unei cereri prealabile către organul de control este o etapă obligatorie pînă la inițierea unei acțiuni în instanța de judecată. Lipsa cererii prealabile sau nerespectarea termenului de 30 de zile duce la refuzul instanței de judecată de a primi cererii de chemare în judecată.    

  Folosiți acest model pentru întocmirea unei cereri prealabile.    

  Cererea de chemare în judecată

  Inițierea unei contestații contra organului de control se face prin expedierea unei cereri de chemare în instanța de judecată de contencios administrativ. Expediați cererea de chemare în termen de cel mult 30 zile:

  • de la data primirii răspunsului la cererea prealabilă a Dvs. (dacă organul de control v-a răspuns);
  • de la data primirii de către organul de control a cererii prealabile a Dvs. (dacă organul de control nu v-a răspuns).

  Folosiți acest model pentru întocmirea unei cereri de chemare în judecată. 

  Important: Reclamantul este scutit de plata taxei de stat la depunerea acțiunii în contencios administrativ. 

  Ce vom solicita în cererea preliminară și cererea de chemare în judecată?

  În dependență de circumstanțe, în cererea preliminară și cererea de chemare în judecată veți cere:

 • L Nulitatea rezultatelor controlului și/sau anularea actelor

  Pentru ca instanța de judecată să accepte solicitările întreprinderii Dvs., trebuie să prezentați probe și argumente care dovedesc că:

  • rezultatele controlului sînt eronate;
  • organul de control sau controlorii au încălcat cerințele de efectuarea a controlului.

  Important: Folosiți aceste liste ce verificare pentru a stabili ce încălcări și abuzuri a comis organul de control sau controlorii în privința Întreprinderii Dvs.:

 • M Daunele cauzate întreprinderii Dvs. și repararea lor

  Puteți invoca cauzarea daunelor întreprinderii Dvs. dacă:

  Veți putea invoca atît cauzarea daunelor materiale, cît și a daunelor morale. Ultimele pot fi solicitate spre reparare atît de întreprinzătorii – persoane fizice, cît și de persoanele juridice. Daunele de imagine sunt reparabile în cadrul reparării daunelor morale, chiar dacă legea specială le indică în mod expres. 

  Repararea daunelor cauzate întreprinderii Dvs.

  Organul de control este obligat să repare daunele cauzate întreprinderii Dvs. Faptul cauzării de daune, dauna propriu-zisă și legătura cauzală dintre acestea trebuie probate de Dvs. prin dovezi pertinente și admisibile.

  La etapa inițială, cereți organului de control rezolvarea conflictului pe cale amiabilă. Dacă organul de control refuză, sînteți în drept să acționați organul de control în instanță.

  Repararea daunelor nemijlocit de către controlor

  Legea vă permită să introduceți în procesul de judecată având drept obiect repararea daunelor și controlorul care este colaborator al organului de control, dacă dispuneți de probe că acesta v-a cauzat prejudiciu prin afectarea funcționării normale a întreprinderii Dvs. sau prin suspendarea totală sau parțială a activității ei.

  Chiar dacă legea specială admite acționarea în judecată doar a controlorului sus-numit, este binevenit totuși să-l acționați în judecată de rînd cu organul de control, sporind astfel șansele de câștig de cauză, dar și de reparare efectivă a prejudiciului.

  Cauzarea daunelor de către organul de control: exemple

  Studiu de caz 1. Controlorul nu a respectat termenul de 3 zile pentru venirea administratorului și a cerut colaboratorului întreprinderii (vînzător al magazinului) să închidă magazinul pentru a iniția un control inopinat. În consecință, întreprinderea nu a avut vînzări în zilele în care magazinul a fost închis, deși pe parcursul anului, vînzările medii zilnice au fost de circa 30 mii lei. Concluzie: controlorul a cauzat întreprinderii daune zilnice de circa 30 mii lei.

  Studiu de caz 2. Organul de control a dispus ridicarea tuturor purtătorilor electronici de informație din computerele întreprinderii, iar întreprinderea nu a avut posibilitatea să livreze servicii conform angajamentelor contractuale. În consecință, clienții întreprinderii au refuzat achitarea plăților în mărime de 1 mln. lei și au cerut, conform contractului, plata penalităților în mărime de 500 mii lei. În lipsa plăților de la clienți, întreprinderea nu a achitat în termen plăți către prestatorii săi de servicii, care au invocat plata penalităților. În total, întreprinderea a avut pierderi de cca. 2,1 mln. lei. Concluzie: acțiunile controlorului care au dus la suspendarea activității au cauzat întreprinderii daunele de cca. 2,1 mln. lei.

  Studiu de caz 3. Organul de control a depistat încălcări în activitatea întreprinderii și a prescris întreprinderii înlăturarea acestora în 10 zile. Întreprinderea a inițiat toate măsurile necesare care garantează înlăturarea neajunsurilor în termen. Totuși, organul de control a luat decizia de a suspenda activitatea întreprinderii. În consecință, întreprinderea suportă pierderi zilnice. Concluzie: prin aplicarea unui decizii abuzive de suspendare a activității, organul de control cauzează întreprinderii daune zilnice.

  Studiu de caz 4. La încheierea controlului, organul de control a emis mai multe comunicate de presă, în care a informat că întreprinderea controlată nu respectă diverse cerințe a legislației și că activitatea acesteia urmează a fi suspendată. În consecință, întreprinderea și-a pierdut clienții și veniturile, și a suportat pierderi de imagine. Ulterior, rezultatele controlului au fost declarate nule. Concluzie: acțiunile organului de control a cauzat întreprinderii daune de imagine și venituri ratate.    

 • A De ce întreprinderile au nevoie de acte permisive?

  Pentru a desfășura unele activități sau operațiuni, întreprinderea Dvs. trebuie să obțină diverse documente de la instituții de stat (numite autorități emitente). În limbaj juridic, toate documentele de acest fel sînt numite acte permisive.

  Ne protejăm de abuzuri la primirea actelor permisive

  Legislația conține un set de măsuri care permite întreprinderilor să-și protejeze interesele în fața instituțiilor de stat, atunci cînd solicită acte permisive. Examinați recomandările descrise în prezentul Ghid pentru a cunoaște cum puteți proteja drepturile întreprinderii Dvs. la solicitarea, obținerea și reînnoirea unui act permisiv.    

  Important: Măsurile descrise în prezentul material nu se aplică în privința:

  • licențelor emise de Camera de licențiere;
  • actelor permisive în domeniul financiar emise de BNM și CNPF;
  • actelor permisive emise de autoritățile publice locale.

      

 • B Autorizație, certificat, permis etc. = act permisiv

  Măsurile de protecție de care beneficiază întreprinderea Dvs. se aplică în privința oricărui act permisiv, indiferent de denumirea acestuia – autorizație, permis, certificat, aviz, notificare, aprobare, coordonare etc.    

 • C Orice document emis de o autoritate emitentă este act permisiv?

  Nu. Actele permisive sînt documente oficiale fără de care întreprinderea Dvs. nu poate desfășura activitatea, presta un serviciu, comercializa un bun. De regulă, desfășurarea acestor activități/operațiuni în lipsa actului permisiv este interzisă și sancționată de lege.

  Lista tuturor actelor permisive în domeniul afacerilor și a autorităților care emit acte permisive poate fi găsită în Nomenclatorul actelor permisive.

 • D Ce instituții de stat sînt în drept să emită acte permisive?

  Există 32 de autorități emitente care emit acte permisive, toate acestea fiind stabilite de Nomenclatorul actelor permisive. Fiecare dintre autoritățile în cauză emite acte permisive care țin de domeniul propriu de competență.    

 • E Cum fac uz de Ghișeul unic?

  Ghișeul unic este punctul unic (comun), geografic sau electronic, de recepționare a cererilor și eliberare a actelor permisive, organizat de autoritatea emitentă. De exemplu:

  Important: Conform legii, instituțiile de stat care dispun de ghișeu unic trebuie să obțină de sine stătător informații/documente de la alte instituții de stat, fără a cere întreprinzătorului să prezinte aceste informații/documente. Totuși, în practică, instituțiile de stat nu dispune de facilitățile necesare (tehnologii informaționale, servicii de curierat etc.), care le-ar permite să obțină de sine stătător informații/documente de la alte instituții de stat. Drept consecință, în cele mai dese cazuri, instituțiile de stat cer întreprinzătorilor să obțină și să prezinte astfel de informații/documente.

 • F Nomenclatorul actelor permisive

  Nomenclatorul actelor permisive este o listă oficială, aprobată prin Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, care conține:

  • toate actele permisive din RM;
  • lista autorităților emitente de acte permisive;
  • costul actului permisiv;
  • perioada de valabilitate a actului permisiv.

  Important: Instituțiile de stat nu sînt în drept să emită, să ceară sau să oblige întreprinderea Dvs. să obțină un act permisiv, dacă acesta nu este prevăzut de Nomenclatorul actelor permisive.    

 • G Termenul de valabilitate a actului permisiv și prelungirea lui

  Pentru a afla termenul de valabilitate a actului permisiv care vă interesează, consultați Nomenclatorul actelor permisive.

  Dacă intenționați să continuați activitatea indicată în actul permisiv, va trebui să cereți prelungirea termenului, până la expirarea termenului inițial/anterior.

 • H Cînd se cere reperfectarea autorizației?

  Reperfectarea autorizației, avizului sau altui act permisiv este necesară atunci când:

  • numele/denumirea titularului s-a modificat; sau
  • s-au modificat alte date reflectate în actul permisiv, fără a căror actualizare nu poate fi identificată legătura dintre actul permisiv, obiectul actului şi titular.

  În termen de 10 zile lucrătoare de la apariția unuia dintre temeiurile de mai sus, veți depune la autoritate o cerere de reperfectare a actului, însoțită de actul permisiv și documentele ce confirmă modificările.

  Autoritatea va emite decizia de reperfectare a actului permisiv în termen de 5 zile lucrătoare și vă va elibera imediat actul reperfectat/nou. 

 • A Măsuri recomandate pînă la solicitarea actului permisiv

  Pînă a solicita un act permisiv, recomandăm să întreprindeți următorii pași:

  • Pasul 1: identificați legislația care prevede condițiile ce trebuie respectate de întreprinderea Dvs. pentru a obține actul permisiv;
  • Pasul 2: pregătiți documentele pe care trebuie să le prezentați autorității emitente pentru a obține actul permisiv;
  • Pasul 3: stabiliți dacă, pentru eliberarea actului permisiv, autoritatea emitentă trebuie să efectueze un control al întreprinderii Dvs.;
  • Pasul 4: stabiliți dacă, pentru eliberarea actului permisiv, trebuie să efectuați teste de laborator;
  • Pasul 5: stabiliți dacă trebuie să achitați plăți pentru eliberarea actului permisiv.

  Cum identific legislația referitoare la un anumit act permisiv?

  Consultați pagina web a autorității emitente sau lex.justice.md pentru a stabili legislația aplicabilă actului permisiv necesar întreprinderii Dvs.

  Ce condiții trebuie să respect pentru a obține actul permisiv?

  În funcție de actul permisiv solicitat, întreprinderea Dvs. trebuie să respecte una sau mai multe dintre următoarele condiții:

  • cerințe față de încăpere (de ex. încăperea în care veți depozita produsele);
  • cerințe față de calitatea produselor (de ex. produsele fabricate sau importate);
  • cerințe de calificare față de colaboratorii întreprinderii Dvs. (de ex. certificate de atestare în domeniul lucrărilor de construcție);
  • cerințe generale față de întreprinderea Dvs.(de ex. să nu aveți datorii față de buget).

  Consultați legislația referitoare la un anumit act permisiv pentru a stabili care sînt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească întreprinderea Dvs. la obținerea unui anumit act permisiv și ce documente trebuie prezentate autorității emitente.

  Important: La emiterea actului permisiv, autoritatea emitentă nu este în drept să ceară de la întreprinderea Dvs. documente suplimentare celor stabilite de legislația aplicabilă.    

 • B Cum solicităm un act permisiv. Cererea de eliberare

  Puteți solicita un act permisiv prin următoarele 3 modalități:

  • depuneți cererea la oficiul autorității emitente;
  • expediați cererea prin scrisoare recomandată în adresa autorității emitente;
  • expediați cererea pe email-ul oficial al autorității emitente(cu semnătură digitală).

  Cererea de eliberare a actului permisiv

  De obicei, fiecare autoritate care emite acte permisive dispune de un model standardizat al cererii. Folosiți acest model de cerere pentru a solicita un act permisiv, dacă autoritatea emitentă competentă nu dispune de un model sau folosirea acestuia nu este obligatorie.

  Important: Este recomandat să folosiți modelul cererii utilizat de autoritatea emitentă, dat fiind faptul că acesta ar putea conține secțiuni specifice pentru actul permisiv solicitat.    

  Confirmarea depunerii cererii

  Este important ca întreprinderea Dvs. să dețină probe care vor confirma că ați depus cererea de eliberare a actului permisiv și data la care ați depus cererea. Pentru a confirma depunerea cererii la oficiul autorității, este necesar să prezentați 2 exemplare a cererii și să cereți ca unul din exemplare să fie semnat și înregistrat de autoritatea emitentă, și returnat întreprinderii Dvs.

  Dacă ați expediat cererea prin poștă sau email, autoritatea este obligată să vă remită un răspuns oficial, în care să confirme primirea cererii și, după caz, a actelor însoțitoare.

  Refuzul de recepționare a cererii

  Autoritatea emitentă poate refuza primirea cererii, dacă aceasta nu conține datele din modelul aprobat/acceptat de autoritatea în cauză, nu este semnată sau este semnată de o persoană neîmputernicită sau dacă nu ați anexat toate documentele necesare.    

  Autoritatea emitentă refuză nemotivat primirea cererii

  Dacă sînteți sigur că autoritatea emitentă refuză nemotivat primirea cererii, expediați cererea și documentele necesare prin scrisoare recomandată. Avizul oficiului poștal va servi ca dovadă că ați expediat cererea și documentele în adresa autorității în cauză.    

 • C Declarația pe propria răspundere

  În cazurile prevăzute de legislația aplicabilă, pentru obținerea actului permisiv, întreprinderea Dvs. trebuie să depună o declarație pe propria răspundere. Declarația va confirma că întreprinderea Dvs. întrunește cerințele legislației pentru deținerea actului permisiv.

  La necesitate, folosiți acest model al declarației pe propria răspundere.

  Important: Întreprinderea Dvs. sau persoanele responsabile pot fi atrase la răspundere pentru declarații false incluse în declarație.    

 • D Termenul de eliberare a actului permisiv

  Autoritatea emitentă este obligată să elibereze actul permisiv în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii și, după caz, a actelor însoțitoare, depuse de întreprinderea Dvs. Totuși, actul permisiv se va elibera într-un termen mai mare, dacă acesta este prevăzut de legislația aplicabilă actului permisiv în cauză.

  Ce include termenul de eliberare a actului permisiv?

  Termenul de eliberare a actului permisiv include toate activitățile pe care trebuie să le întreprindă autoritatea emitentă pentru a elibera actul permisiv solicitat de întreprinderea Dvs. În dependență de actul solicitat, termenul de eliberare va include:

  • examinarea cererii și actelor însoțitoare, depuse de întreprinderea Dvs.;
  • efectuarea testelor de laborator sau investigațiilor necesare;
  • efectuarea controlului la fața locului.
 • E Autoritatea emitentă cere documente suplimentare

  Pe durata termenul de eliberare a actului permisiv, autoritatea emitentă este în drept să ceară alte documente doar dacă:

  • la depunerea cererii nu ați prezentat toate documentele prevăzute de legislația aplicabilă;
  • documentele prezentate de Dvs. conțin date neveridice sau nu pot fi utilizate (de ex. sînt indescifrabile sau au termen de valabilitate expirat).

  Important: Termenul de eliberare a actului permisiv se suspendă de la data la care autoritatea emitentă vă cere un document pînă la data la care prezentați acest document.    

  Autoritatea emitentă a cerut documente în ultima zi...

  Autoritatea emitentă nu este în drept să ceara documente suplimentare în ultima zi a termenului de eliberare a actului permisiv. Orice solicitări ale autorității emitente trebuie făcute:

  • cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de emitere a actului permisiv – dacă acest termen este mai mare de 15 zile;
  • cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului de emitere a actului permisiv – dacă acest termen este mai mic de 15 zile.
 • F Controlul la fața locului. Accesul în încăperi

  Pentru eliberarea unor acte permisive poate fi necesară efectuarea controlului la fața locului a întreprinderii Dvs. Consultați Capitolul "Controale" pentru a stabili cerințele pe care trebuie să le respecte autoritatea emitentă la efectuarea controlului. 

  Important: Controlul la fața locului al întreprinderii Dvs. se va face doar dacă este un astfel de control este prevăzut de legislația aplicabilă.    

 • G Principiul aprobării tacite

  La expirarea termenului de eliberare a actului permisiv autoritatea emitentă este obligată să emită întreprinderii Dvs. actul permisiv sau să vă comunice despre refuzul în emiterea acestuia.

  Dacă la expirarea termenului autoritatea emitentă nu a răspuns la cererea întreprinderii Dvs. și nu a refuzat eliberarea actului, actul permisiv se consideră eliberat întreprinderii Dvs. 

  Cînd se aplică principiul aprobării tacite

  Principiul aprobării tacite se aplică pentru actele permisive care, prin natura lor, au caracter de a autoriza sau a permite o anumită acțiune/activitate (de ex. autorizație de funcționare, autorizație/permis de import etc.). Actul permisiv nu se va elibera prin aprobare tacită dacă:

  • implică efectuarea unor investigații specifice și constatarea unor anumiți indicatori (de ex. certificarea calității sau proprietăților unui bun);
  • vizează activități nucleare și radiologice, regimul armelor de foc, munițiilor și explozibililor, regimul substanțelor narcotice și al altor substanțe psihotrope.

  Dacă obținem un act ca urmare a aprobării tacite...

  Pentru a evita posibilele riscuri de utilizare a actului permisiv, la intervenirea unei astfel de situații, recomandăm să expediați o notificare în adresa autorității emitente, prin care o veți înștiința despre obținerea actului permisiv ca urmare a aprobării tacite.

 • H Plăți pentru eliberarea actului permisiv

  Costul pe care trebuie să-l achitați autorității emitente pentru eliberarea actului permisiv solicitat de întreprinderea Dvs. este prevăzut de Nomenclatorul actelor permisive.    

  Important: Orice alte plăți achitate autorității emitente, care direct sau indirect țin de emiterea actului permisiv, trebuie expres stabilite de lege. Cereți autorității emitente să vă prezinte temeiul legal al plății, dacă o astfel de plată nu se regăsește în Nomenclatorul actelor permisive.    

 • I Pot transmite altei întreprinderi autorizația obținută?

  Nu, autorizațiile, certificatele și alte acte permisive nu pot fi transmise. Regula se referă atât la documentul propriu-zis, cât și la drepturile acordate prin actul permisiv.    

 • J Abuzuri la eliberarea actului permisiv

  Folosiți această listă de verificare pentru a stabili dacă autoritatea emitentă a încălcat drepturile întreprinderii Dvs. sau a comis abuzuri la eliberarea actului permisiv.    

 • A Suspendarea sau retragerea actului permisiv

  Suspendarea sau retragerea este o restricție pentru întreprinderea Dvs. de a dispune de dreptul oferit de actul permisiv. Suspendarea este o măsură temporară, care se face pe un termen de cel mult 2 luni, dacă legea specială nu stabilește un alt termen. Retragerea este măsura prin care actul permisiv eliberat anterior se anulează. 

  Cazurile în care actul permisiv se suspendă sau retrage

  Suspendarea și retragerea actului permisiv se face în cazul în care întreprinderea Dvs. nu îndeplinește legislația în temeiul căreia a fost emis actul permisiv.

  Actului permisiv poate fi suspendat doar la cererea titularului sau atunci când nu sunt achitate plățile necesare pentru actul permisiv.

  Actul permisiv poate fi retras la cererea titularului sau atunci când:

  • declarația pe propria răspundere sau documentele depuse în adresa autorității emitente conțin date eronate;
  • nu au fost îndeplinite, în mod repetat, prescripțiile privind lichidarea încălcărilor ce țin de condițiile de eliberare a actului permisiv;
  • nu au fost înlăturate în termenul stabilit de lege circumstanţele care au dus la suspendarea valabilităţii actului permisiv;
  • s-a constatat transmiterea dreptului acordat prin actul permisiv altei persoane sau încălcarea altor cerințe privind desfășurarea activității.

  Suspendarea/retragerea se face pentru orice încălcare?

  Nu. Suspendarea/retragerea actului permisiv este o măsură extraordinară. În dependență de gravitatea încălcărilor pe care le-a admis întreprinderea Dvs., autoritatea emitentă va recurge la una din următoarele 2 măsuri:

  • în cazul unor încălcări care nu prezintă riscuri majore – autoritatea va cere, prin intermediul unei notificări, să înlăturați încălcările;
  • în cazul unor încălcări care prezintă riscuri majore – autoritatea va suspenda/retrage actul permisiv.

  Suspendarea/retragerea actului permisiv ca urmare a controlului

  Dacă suspendarea/retragerea actului permisiv intervine ca măsură de sancționare după controlul întreprinderii Dvs., autoritatea emitentă trebuie să respecte cerințe suplimentare (a se vedea "Controlul de stat").

  În particular, suspendarea/retragerea se va face doar după emiterea a 2 prescripții și doar dacă întreprinderea Dvs. nu a înlăturat încălcările în termen.

 • B Notificarea întreprinderii Dvs. de către autoritatea emitentă

  Dacă se constată că întreprinderea Dvs. nu îndeplinește unele cerințe ale legislației, autoritatea emitentă nu va suspenda/retrage actul permisiv, ci va expedia o notificare întreprinderii Dvs. de înlăturare a încălcărilor.

  Autoritatea emitentă este obligată să vă ofere cel puțin 30 zile pentru înlăturarea încălcărilor și să indice modul de remediere a tuturor deficiențelor identificate.

  Important: Autoritatea emitentă nu poate remite o notificare dacă termenul de valabilitate al actului permisiv expiră în cel mult 3 luni.    

 • C Riscuri majore în activitatea întreprinderii Dvs.

  Autoritatea emitentă va recurge la suspendarea/retragerea actului permisiv dacă:

  • încălcările admise de întreprinderea Dvs. aduc o gravă atingere interesului public, securității naționale, ordinii sau sănătății publice și care nu pot fi remediate;
  • dacă întreprinderea Dvs. nu a înlăturat, în termenul stabilit, încălcările indicate în notificarea expediată de autoritatea emitentă.
 • D Suspendare/retragerea actului permisiv – doar prin decizia instanței de judecată

  Suspendarea/retragerea actului permisiv poate fi efectuată doar prin decizia instanței de judecată, luată la cererea autorității emitente.

  Instanța de judecată este obligată să emită decizia de suspendare/retragere a actului permisiv în cel mult 5 zile lucrătoare de la data adresării în instanță a autorității emitente.

  Important: Ca excepție, în cazurile expres prevăzute de lege, autoritatea emitentă poate suspenda/retrage actul permisiv prin decizie proprie. În acest caz, autoritatea emitentă este obligată să se adreseze instanței de judecată în cel mult 3 zile lucrătoare. În caz contrar, suspendarea/retragerea actului devine nulă.

  De exemplu, potrivit Legii privind supravegherea de stat a sănătăţii publice medicii-şefi sanitari de stat au dreptul să adopte decizii privind suspendarea valabilităţii sau retragerea autorizaţiilor sanitare, avizelor sanitare şi a certificatelor sanitare, fapt care nu îi scutește de obligația de a se adresa ulterior în instanța de judecată.    

 • E Ce drepturi mi-au fost încălcate?

  Folosiți aceste liste de verificare pentru a stabili dacă la eliberarea, suspendarea sau retragerea actului permisiv drepturile întreprinderii Dvs. au fost lezate:

 • F Măsurile pe care le puteți întreprinde

  Dacă ați constatat că la eliberarea, suspendarea sau retragerea actului permisiv drepturile întreprinderii Dvs. au fost lezate, puteți întreprinde una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

  • în primul rînd, încercați să soluționați conflictul cu organul de control în mod amiabil, prin expedierea unei petiții în adresa autorității emitente;
  • dacă apreciați că conflictul nu poate fi soluționat amiabil, inițiați o acțiune în judecată;
  • suplimentar, puteți depune o plîngere în adresa procuraturii.

  Important: Anexați la petiție, plîngere și cererea adresată instanței toate documentele necesare care confirmă încălcările admise de autoritatea emitentă la eliberarea, suspendarea sau retragerea actului permisiv    

 • G Petiție în adresa autorității emitente

  La constatarea unei încălcări din partea autorității emitente sau colaboratorilor acestora, expediați o petiție în adresa autorității emitente, folosind aceste modele:

  Important: Expedierea petiției nu exclude și nu limitează dreptul Dvs.:

 • H Plîngere către procuratură

  Procuratura este responsabilă de atragerea la răspundere contravențională a autorității emitente care a admis abuzuri în legătură cu eliberarea, suspendarea sau retragerea actului permisiv.

  Folosiți aceste modele pentru întocmirea unei plîngeri în adresa procuraturii:

 • I Contestare în instanța de judecată

  Întreprinderea Dvs. este în drept să conteste în instanța de judecată orice fapte (acțiuni sau omisiuni) ale autorității emitente ce țin de eliberarea, suspendarea sau retragerea actului permisiv. Pot fi supuse contestării în instanță:

  • orice document emis de autoritatea emitentă (de ex. decizia de refuz de eliberare a actului);
  • nesoluționarea în termen a unei cereri (de ex. refuzul de a primi o cerere sau lipsa unui răspuns în termen de 30 zile, în cazul în care legea specială nu prevede un alt termen sau nu se aplică procedura de aprobare tacită).

  Procedura de contestare în instanța de judecată

  Inițierea unei acțiuni în instanța de judecată contra autorității emitente, se va efectua în următorul mod:

  • Pasul 1: adresați o cerere prealabilă organului de control;
  • Pasul 2: adresați o cererea de chemare în judecată, dacă organul de control nu satisface solicitările Dvs. din cererea prealabilă.

  Important: Consultați Legea contenciosului administrativ pentru a identifica alte cerințe pe care trebuie să le îndepliniți pentru inițierea acțiunii în instanța de judecată, precum și instanțele de judecată competente. 

  Cererea prealabilă către autoritatea emitentă

  Puteți expedia o cerere prealabilă separată sau folosi, în această calitate, petiția expediată autorității emitente. Expediați cererea prealabilă (petiția) în termen de cel mult 30 zile de la apariția faptei sau documentului pe care îl contestați.    

  Important: Adresarea unei cereri prealabile către autoritatea emitentă este o etapă obligatorie pînă la inițierea unei acțiuni în instanța de judecată. Lipsa cererii prealabile sau nerespectarea termenului de 30 de zile duce la refuzul instanței de judecată de a primi cererea de chemare în judecată.    

  Cererea de chemare în judecată

  Inițierea unei acțiuni contra autorității emitente se face prin expedierea cererii de chemare în instanța de judecată de contencios administrativ. Expediați cererea de chemare în termen de cel mult 30 zile:

  • de la data primirii răspunsului la cererea prealabilă a Dvs. (dacă organul de control v-a răspuns);
  • de la data primirii de către autoritatea emitentă a cererii prealabile a Dvs. (dacă organul emitentă nu v-a răspuns).

  Folosiți aceste modele pentru întocmirea unei cereri de chemare în judecată:

  Important: Întreprinderea Dvs. este scutit de plata taxei de stat la depunerea acțiunii în contencios administrativ. 

  Cererea de reparare a prejudiciului material și moral poate fi înaintată şi împotriva funcţionarului public al autorităţii emitente, care a elaborat actul administrativ contestat sau care a refuzat să soluţioneze cererea. Funcţionarul introdus în proces are calitate procesuală de sine stătătoare de pîrît și instanța îl poate obliga să achite despăgubiri solidar cu autoritatea publică.    

 • J Suspendarea executării actului contestat

  Odată cu depunerea acțiunii în instanța de judecată, puteți cere suspendarea, totală sau parțială, a actului contestat. În practică, instanța de judecată va da curs cererii de suspendare numai dacă va constata că actul este susceptibil de a cauza un prejudiciu iminent, care ar putea fi ireparabil, sau dacă vor exista temeiuri vădite privind ilegalitatea actului. 

 • A În ce constă controlul fiscal?

  Controlul fiscal constă în verificarea modului în care întreprinderea Dvs. respectă legislația fiscală într-o anumită perioadă sau în câteva perioade fiscale.    

  Important: Controlul fiscal nu trebuie confundat cu vizita fiscală, care este o măsură de promovare a conformării voluntare a contribuabilului la respectarea legislației. Respectiv, în cadrul acesteia nu se calculează obligații fiscale și nu se aplică sancțiuni.    

 • B Ce organe sunt în drept să efectueze controlul fiscal?

  Controlul fiscal este exercitat de organul fiscal și/sau de un alt organ cu atribuții de administrare fiscală, la fața locului și/sau la oficiul acestora. Sunt organe fiscale Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, inspectoratele fiscale de stat teritoriale și cele specializate, iar alte organe cu atribuții de administrare fiscală sunt organele vamale și serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor, precum și alte organe abilitate în acest sens.    

 • C Cine poate fi supus controlului fiscal?

  Controlului fiscal poate fi supus doar contribuabilul, adică persoana care, conform legislaţiei fiscale, este obligată să calculeze şi/sau să achite la buget orice impozite şi taxe, penalităţile şi amenzile respective, precum și persoana care, conform legislaţiei fiscale, este obligată să reţină sau să perceapă de la altă persoană şi să achite la buget plăţile indicate (de exemplu, angajatorul care reține la sursă și achită impozitul pe venit al salariaților).

  Verificarea prin contrapunere, însă, poate fi efectuată atât la contribuabilul propriu-zis, cât și la persoanele cu care acesta a avut relații de afaceri.

  Totodată, în cadrul controlului fiscal, organul de control poate solicita de la alte persoane (ex. de la cocontractanți) orice informaţii şi documente privind relaţiile lor cu contribuabilul respectiv.

 • D Pentru care perioadă de activitate pot fi supus controlului fiscal?

  Activitatea întreprinderii Dvs. poate fi supusă controlului fiscal pentru o perioadă ce nu depăşeşte termenele de prescripţie, stabilite pentru determinarea obligaţiei fiscale.

  Obligaţiile fiscale pot fi determinate în următoarele termene:

  • impozitele, taxele, majorările de întârziere (penalității) – în cel mult 4 ani de la ultima dată stabilită pentru prezentarea dării de seamă fiscale respective sau pentru plata impozitului, taxei, majorării de întârziere (penalităţii), în cazul în care nu este prevăzută prezentarea unei dări de seamă fiscale;
  • sancţiunile fiscale aferente unor impozite şi taxe concrete – în cel mult 4 ani de la ultima dată stabilită pentru prezentarea dării de seamă fiscale privind impozitul şi taxa menţionată sau pentru plata impozitului şi taxei în cazul în care nu este prevăzută prezentarea unei dări de seamă fiscale;
  • sancţiunile fiscale neaferente unor impozite şi taxe concrete – în cel mult 4 ani din data săvârşirii încălcării fiscale.

  Important: Termenul de prescripţie nu se extinde asupra impozitului, taxei, majorării de întârziere (penalităţii) sau sancţiunilor fiscale aferente unui impozit, unei taxe concrete dacă darea de seamă fiscală care stabileşte obligaţia fiscală conţine informaţii ce induc în eroare sau reflectă fapte ce constituie infracţiuni fiscale ori nu a fost prezentată.    

 • E La ce oră întreprinderea poate fi supusă controlului fiscal?

  Controlul fiscal se efectuează în orele de program ale organului care exercită controlul fiscal şi/sau cele ale întreprinderii Dvs.

  Important: Este recomandabil să aveți aprobat programul de lucru înainte de începutul controlului. În cazul unităților comerciale, orarul de funcţionare se afişează la intrarea în unitatea comercială, în conformitate cu prevederile art.21 din Legea cu privire la comerțul interior.

  În cazul în care potrivit legislației nu aveți obligația să faceți public programul de lucru, explicați acest fapt controlorilor și conveniți asupra orelor de control, înăuntrul programului de lucru comunicat de Dvs. 

 • F Cât timp poate dura un control fiscal?

  Durata unui control fiscal la faţa locului nu trebuie să depăşească 2 luni calendaristice. În cazuri excepţionale, conducerea organului de control poate să decidă prelungirea duratei controlului cu cel mult 3 luni calendaristice sau să sisteze controlul. Perioada sistării controlului şi prezentării documentelor nu se include în durata efectuării controlului, ultima fiind calculată din ziua începerii lui până la ziua semnării actului respectiv, inclusiv.    

 • G Întreprinderea poate fi supusă controlului fiscal repetat în privința aceluiași obiect?

  Conform regulii generale, în cursul unui an calendaristic se admite efectuarea unui singur control fiscal la faţa locului pe unele şi aceleaşi tipuri de impozite şi taxe pentru una şi aceeaşi perioadă fiscală. Totuși, poate fi efectuat un control fiscal repetat în următoarele situații:

  • dacă rezultatele controlului fiscal exercitat anterior sunt neconcludente, incomplete sau nesatisfăcătoare;
  •  dacă ulterior au fost depistate circumstanţe ce atestă existenţa unor semne de încălcare fiscală şi, prin urmare, se impune un nou control;
  • în cadrul examinării contestaţiilor împotriva deciziei organului fiscal sau acţiunii funcţionarului fiscal şi, în alte cazuri, la decizia conducerii organelor;
  • asupra aceloraşi impozite şi taxe pentru o perioadă fiscală care anterior a fost supusă controlului, atunci când:
   • efectuarea controlului fiscal repetat se impune de reorganizarea sau lichidarea contribuabilului, ţine de auditul activităţii organului fiscal de către organul ierarhic superior (și doar la decizia acestuia), de activitatea posturilor fiscale sau de depistarea, după efectuarea controlului, a unor semne de încălcări fiscale,
   • aceasta este o verificare prin contrapunere,
   • controlul se efectuează la solicitarea organelor de drept, instanțelor de judecată, executorilor judecătorești sau altor persoane prevăzute de lege,
   • necesitatea a apărut în urma examinării cazului cu privire la încălcarea legislaţiei fiscale sau în urma examinării contestaţiei.

  Studiu de caz. Potrivit Deciziei de sancționare din 25.05.2012 în urma controlului fiscal planificat la fața locului al Mol SRL privind respectarea legislației fiscale în perioada 18.07.2008-31.03.2012 și privind achitarea TVA în perioada 01.09.2008-04.05.2012, IFS pe UTA Gagăuzia a aplicat sancțiuni fiscale, care au fost achitate de către întreprindere. La 11.09.2012 întreprinderea a fost supusă controlului fiscal repetat la fața locului, pentru perioada 18.07.2008-30.07.2012, în cadrul căruia (i) la 18.09.2012 întreprinderii i-au fost blocate conturile bancare, fiind invocată împiedicarea controlului, iar (ii) la 20.09.2012 a fost emisă o nouă Decizie de sancționare. Mol SRL a contestat la organul fiscal emitent decizia de inițiere a controlului, dispozițiile privind suspendarea operațiunilor la conturi bancare și Decizia de sancționare, iar după respingerea contestațiilor, s-a adresat cu o acțiune în instanța de contencios administrativ. Întreprinderea a invocat că organul fiscal nu a fost în drept să efectueze control repetat, iar sancțiunile din a doua Decizie de sancționare sunt ilegale. Instanța de fond a admis parțial acțiunea (reducând doar sumele prejudiciului și cheluielilor de judecată), a anulat decizia de inițere a controlului și dispozițiile de suspendare (pe motiv că pentru aceeași perioadă fiscală nu se admite control repetat în același an calendaristic), a anulat Decizia de sancționare din 20.09.2012 și a dispus încasarea prejudiciului material (rezultat din achitarea penalităților contractuale către un contragent al Mol SRL, urmare a blocării conturilor) și a pagubei morale. În particular, instanțele au apreciat că: (i) terenurile agricole nu sunt subdiziuni în sensul legii fiscale, (ii) nu este obligatorie utilizarea mașinilor de casă și control la încasarea numerarului de la o altă întreprindere, (iii) actul de achiziții nu este obligatoriu  în cadrul relațiilor de arendă a terenurilor agricole, și (iv) este permisă trecerea în cont a TVA achitată pentru procurările de motorină și benzină folosite pentru lucrările de prelucrare a terenurilor. Concluzie: Încălcarea restricției de a efectua control repetat în cursul unui an calendaristic, în lipsa excepțiilor prevăzute de Codul fiscal, constituie temei de anulare atât a deciziei de inițiere a controlului, cât și a actelor administrative subsecvente.

 • H Care sunt drepturile și obligațiile organului fiscal și ale funcționarului fiscal?

  Folosiți aceste liste de verificare a drepturilor și obligațiilor organului fiscal și ale funcționarului fiscal pentru a urmări ca organul fiscal sau funcționarul fiscal să nu admită abuzuri și încălcări în privința întreprinderii Dvs.:

  Important: Controlul fiscal nu cade sub incidența Legii nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător. 

 • I Pot fi supus controlului fiscal pe perioada moratoriului?

  Moratoriul de 3 luni, instituit prin Legea nr.18 din 04.03.2016 privind moratoriul asupra controlului de stat, se aplică și în privința controalelor fiscale, cu excepția controalelor efectuate:

  • la oficiul organelor fiscale (controale camerale), or moratoriul se referă numai la controlul efectuat la faţa locului, la sediile, locurile de desfăşurare a activităţii sau de aflare/păstrare a bunurilor întreprinderilor;
  • la cererea organelor de drept, în cadrul urmăririi penale;
  • la cererea persoanei fizice sau juridice privind constatarea unor fapte (ex. în legătură cu înregistrarea obligatorie sau benevolă în calitate de contribuabil al TVA, potrivit art. 112 Cod fiscal, dacă măsurile de conformare benevolă nu au avut efect și doar după expirarea moratoriului);
  • în cazul depunerii dezacordului la actul de control fiscal sau a contestației asupra deciziei de sancționare, dacă ați solicitat un control repetat (dacă nu ați solicitat control repetat, dar apare necesitatea acestuia, organul de control fiscal trebuie să suspende cazul sau executarea deciziei și să efectueze controlul repetat doar după expirarea moratoriului);
  • în cadrul procesului de insolvabilitate sau de lichidare a întreprinderilor, în limita strict necesară pentru concretizarea cuantumului creanţelor statului;
  • în legătură cu restituirea impozitelor, taxelor şi altor plăţi de la bugetul public naţional (ex. pentru restituirea TVA organul fiscal poate efectua verificarea prin contrapunere).

   Începând cu 1 aprilie 2016 organele de control fiscal au obligația să înceteze controalele fiscale la fața locului inițiate anterior, cu excepția cazului când ați solicitat expres continuarea și finalizarea controlului. Controalele fiscale care au fost suspendate până la 1 aprilie 2016 pot fi finalizate doar după expirarea moratoriului.    

 • A Tipurile controlului fiscal. Control cameral și la fața locului

  Controlul fiscal poate fi exercitat sub două forme:

  • control fiscal la oficiul organului fiscal (control fiscal cameral);
  • control fiscal la fața locului.

  Control fiscal la oficiul organului fiscal (control fiscal cameral)

  Controlul fiscal cameral constă în verificarea corectitudinii întocmirii dărilor de seamă fiscale, a altor documente prezentate de contribuabil, care servesc drept temei pentru calcularea şi achitarea impozitelor şi taxelor, a altor documente de care dispune organul fiscal sau alt organ cu atribuţii de administrare fiscală (în continuare – ”organ de control”), precum şi în verificarea altor circumstanţe ce ţin de respectarea legislaţiei fiscale.

  Atunci când relevă erori şi/sau contradicţii între indicii dărilor de seamă şi documentelor prezentate, organul de control este obligat să comunice despre aceasta contribuabilului, cerându-i să modifice documentele respective în termenul stabilit.    

  Important: Organul de control efectuează controlul fiscal fără  adoptarea unei decizii scrise asupra obiectivului vizat.

  În cazul în care depistarea încălcării fiscale este posibilă în cadrul controlului fiscal cameral, nefiind necesar controlul la faţa locului, organul de control poate întocmi actul de control fiscal.    

  Controlul fiscal la faţa locului

  Controlul fiscal la faţa locului are drept scop verificarea respectării legislaţiei fiscale de contribuabil sau de o altă persoană supusă controlului, care se efectuează de către organul de control la locurile aflării acestora.

  Controlul fiscal la faţa locului referitor la un contribuabil poate cuprinde atât unul, cât și mai multe tipuri de impozite şi taxe.

  Important: Controlul fiscal la fața locului poate fi efectuat numai în temeiul unei decizii scrise a conducerii organului de control.

 • B Când se permite crearea postului fiscal?

  În scopul prevenirii şi depistării cazurilor de încălcare fiscală, inclusiv a cazurilor de eschivare de la stingerea obligaţiilor fiscale, precum şi în scopul exercitării altor atribuţii de administrare fiscală, organul fiscal poate crea posturi fiscale.   

  Se disting următoarele tipuri de posturi fiscale:

  • staționare – amplasate în locuri stabile și special amenajate, unde-și exercită atribuțiile;
  • mobile – dotate cu mijloace tehnice și de transport pentru deplasarea în raza teritoriului controlat;
  • electronice – utilizate ca soluții tehnico-informaționale de transmitere și stocare în mod electronic a informației care poate fi transmisă folosind reţelele de comunicaţii de la contribuabil către organul fiscal și utilizată în mod direct sau indirect la determinarea obligației fiscale.
 • C Care sunt formele de intervenție a organului de control în cadrul controlului fiscal?

  Se disting următoarele metode și operațiuni de efectuare a controalelor fiscale:

  Verificare faptică:

  • se aplică în cazul controlului fiscal la fața locului;
  • constă în observarea directă a obiectelor, proceselor și fenomenelor, în cercetarea și analiza activității contribuabilului;
  • are scopul de a constata situații care nu sunt reflectate sau care nu rezultă din documente.

  Verificare documentară:

  • se aplică atât în cazul controlului fiscal la oficiul organului fiscal (control fiscal cameral), cât și în cazul controlului fiscal la fața locului;
  • constă în confruntarea (compararea) dărilor de seamă fiscale, documentelor de evidență și altor informații prezentate de contribuabil cu documentele și cu informațiile referitoare la acesta de care dispune organul de control.

  Verificare totală:

  • se aplică în cazul controlului fiscal la fața locului asupra tuturor actelor și operațiunilor de determinare a obiectelor impozabile și de stingere a obligațiilor fiscale în perioada de după ultimul control fiscal;
  • este în același timp o verificare documentară și o verificare faptică a modului în care contribuabilul execută obligația fiscală.

  Verificare parțială:

  • se aplică atât în cazul controlului fiscal la oficiul organului fiscal (control fiscal cameral), cât și în cazul controlului fiscal la fața locului;
  • constă în controlul asupra stingerii unor anumite tipuri de obligaţii fiscale, asupra executării unor alte obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală dintr-o anumită perioadă, verificându-se, în tot sau în parte, documentele sau activitatea contribuabilului.

  Verificare tematică:

  • se aplică atât în cazul controlului fiscal la oficiul organului fiscal (control fiscal cameral), cât și în cazul controlului fiscal la fața locului;
  • constă în controlul asupra stingerii unui anumit tip de obligaţie fiscală sau asupra executării unei alte obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală, verificându-se documentele sau activitatea contribuabilului.

  Verificare operativă:

  • se aplică în cazul controlului fiscal la faţa locului, observându-se procesele economice si financiare, actele şi operaţiunile aferente, pentru a constata autenticitatea lor, pentru a depista şi a preveni încălcările fiscale;
  • se face inopinat, prin verificare faptică și/sau verificare documentară;
  • dacă se constată vreo încălcare fiscală, iar verificarea circumstanţelor necesită mai mult timp, materialele se transmit subdiviziunilor respective ale organului de control pentru efectuarea unui control fiscal prin alte metode tehnice.

  Verificare prin contrapunere:

  • se aplică atât în cazul controlului fiscal la oficiul organului fiscal (control fiscal cameral), cât și în cazul controlului fiscal la fața locului;
  • constă în controlul concomitent al întreprinderii Dvs. și al persoanelor cu care aceasta are sau a avut relații de afaceri, pentru a se constata autenticitatea acestor relații și a operațiunilor efectuate.

  Cumpărătura de control:

  • constă în crearea artificială de către funcționarul fiscal a situației de procurare a bunurilor materiale, de efectuare a comenzii de executare a lucrărilor sau de prestare a serviciilor fără scopul de a le achiziționa (consuma) sau de a le comercializa;
  • reprezentantul întreprinderii Dvs. (vânzătorul, casierul etc.) va fi informat despre aplicarea cumpărăturii de control după efectuarea acesteia.

  În calitate de probe ale comiterii încălcării în timpul efectuării cumpărăturii de control pot servi înregistrările audio, foto, video, precum şi dispozitivele de înregistrare. 

  Studiu de caz. IFS Chișinău a efectuat un control fiscal prin metoda verificării parțiale la Hip SRL (antreprenor) privind tranzacțiile economice cu Con SRL (subantreprenor, executor al unor lucrări de construcție), în urma căruia a constatat trecerea în cont (neîntemeiată, în opinia controlorului) a TVA de către Hip SRL. Prin Decizia asupra cazului de încălcare fiscală din 27.03.2013, IFS a calculat TVA spre achitate în buget și penalități și a aplicat amenda fiscală, invocând faptul că în cadrul controlului fiscal s-a stabilit că subantreprenorul Con SRL nu dispune de angajați pentru executarea unor lucrări de construcție și, deci, nu putea executa lucrările facturate antreprenorului. Fiindu-i blocate conturile, Hip SRL a achitat sumele indicate în Decizia de sancționare, după care a contestat Decizia la organul fiscal emitent, iar după respingerea contestației, în instanța de judecată. Hip SRL a probat pretențiile sale cu documente ce confirmă efectuarea lucrărilor de către subantreprenor, și anume procesele-verbale de recepție a lucrărilor. Prima instanță a dat câștig de cauză reclamantului și a dispus anularea Deciziei de sancționare și încasarea de la IFS Chișinău în beneficiul Hip SRL a sumelor achitate, inclusiv TVA, penalitatea și amenda fiscală. Curtea de apel a anulat hotarârea, însă CSJ a admis recursul și a menținut hotărârea primei instanțe. 

  Concluzie: Instanța nu a reținut argumentele IFS și a dat câștig de cauză contribuabilului, în baza probelor pertinente și admisibile prezentate de acesta.

 • D Organul fiscal a venit la control. Ce trebuie să fac?

  Îndepliniții următorii 4 pași:

  Important: În practică, contribuabilul poate solicita și obține amânarea controlului fiscal dacă nu poate asigura prezența reprezentantului autorizat din motive obiective. În caz de refuz în amânare, acțiunile organului de control pot fi contestate.    

 • E Decizia de control

  Controlul fiscal la faţa locului poate fi efectuat numai în temeiul unei decizii scrise a conducerii organului care exercită controlul.

  Controlul fiscal cameral și verificarea prin contrapunere se efectuează fără o decizie scrisă emisă de organul de control.

  Important: Controlorul este obligat să vă prezinte decizia de control până la începerea controlului fiscal. În lipsa acestui document, sunteți în drept să refuzați efectuarea controlului fiscal sau puteți invoca ulterior nulitatea actului de control.    

 • F Cum trebuie să mă comport în procesul controlului fiscal?

  În procesul controlului fiscal, vă recomandăm următoarele:

  • cereți controlorului să vă informeze deplin despre drepturile și obligațiile Dvs. în cadrul controlului, documentați această informare;
  • asigurați-vă că fiecare controlor își îndeplinește obligațiile;
  • documentați (prin întocmirea și semnarea proceselor-verbale) toate cazurile de transmitere către controlori a documentelor și informațiilor solicitate;
  • permiteți controlorilor accesul la sistemul electronic de evidenţă contabilă doar în caza unei cereri întemeiate, făcute în legătură cu obiectul controlului;
  • permiteți controlorilor accesul pentru inspectare doar în spaţiile de producţie, în depozite, în localurile de comerţ, în alte încăperi şi locuri care au legătură cu obiectul controlului și în bază de cerere întemeiată;
  • apelați la un specialist (inclusiv juridic) atunci când aveți dubii în privința temeiniciei și legalității cerințelor controlorilor;
  • prezentați în scris explicaţiile referitoare la calcularea şi achitarea impozitelor şi taxelor, preferabil cu redactarea explicațiilor de către un specialist;
  • asistați, inclusiv prin reprezentant, la acțiunile efectuate de controlori în cadrul controlului; încercați să preveniți concluziile greșite, prezentând prompt explicații, documente și informații;
  • acumulați probe în procesul controlului fiscal, inclusiv în cazul atitudinii incorecte din partea controlorilor.

  Important: Cooperați cu organul de control și asigurați-vă că executați cerințele legale ale controlorilor.    

 • G Acumulați probe în procesul controlului fiscal

  Pentru a acumula probe, aplicați următoarele măsuri:

  • interacționați cu fiecare controlor în încăperi supravegheate video;
  • efectuați înregistrări audio a convorbirilor cu controlorii;
  • cereți controlorilor să întocmească procese-verbale în cazul ridicării documentelor sau mașinilor de casă și control (această măsură va asigura suplimentar confidențialitatea informațiilor);
  • asigurați prezența mai multor persoane, care ar putea avea rolul de martor;
  • comunicați cu controlorii și organul de control în scris;
  • solicitați de la organul de control sau alte instituții de stat orice documente care ar putea fi utile întreprinderii Dvs.;
  • asigurați-vă că păstrați documentele primite de la controlori și organul fiscal.

  Important: Probele acumulate ar putea demonstra încălcarea procedurii de efectuare a controlului fiscal, constituind temei pentru anularea rezultatelor controlului și sancțiunilor aplicate.    

 • H Cine reprezintă întreprinderea în procesul controlului fiscal?

  În cadrul controlului fiscal, întreprinderea Dvs. poate fi reprezentată doar de administrator (director, director executiv etc.) sau un reprezentantul delegat de administrator. Directorul financiar sau contabilul-șef al întreprinderii nu substituie administratorul, decât dacă este împuternicit expres.

  Asigurați-vă că fiecare angajat al întreprinderii:

  • va anunța imediat reprezentantul întreprinderii Dvs. despre inițierea controlului fiscal;
  • cunoaște că nu este autorizat să reprezinte întreprinderea în raport cu organul de control.

  Important: Instruiți toți angajații întreprinderii în privința controlului fiscal – în special, explicați-le ce trebuie să întreprindă la venirea controlorului fiscal.

 • I Pot fi invitat la organul fiscal pentru a depune documente și prezenta alt gen de informații?

  Da. Organul fiscal este în drept să citeze orice persoană pentru a depune mărturii sau a prezenta documente . Citația este un înscris în care persoana este invitată la organul fiscal ca să depună documente sau să prezinte alt gen de informații relevante.    

  Important: Folosiți această listă de verificare pentru a verifica dacă în cadrul citării Dvs. sunt respectate regulile obligatorii prevăzute de lege.    

 • J Poate organul fiscal să ridice documente sau mașini de casă și control?

  Da. Organul fiscal poate ridica documentele şi/sau maşinile de casă şi de control în cazurile:

  • necesităţii de a proba prin documente încălcarea fiscală;
  • probabilităţii dispariţiei acestora;
  • în alte cazuri expres prevăzute de legislaţia fiscală.

  Funcţionarii fiscali ridică documentele şi/sau maşinile de casă şi de control indiferent de apartenenţa şi de locul aflării lor, asigurând păstrarea lor în organul fiscal.

  În urma ridicării documentelor și/sau mașinilor de casă și control se întocmește proces-verbal.

  Important: Ridicarea documentelor şi/sau maşinilor de casă şi de control se efectuează în prezenţa reprezentantului întreprinderii Dvs., iar dacă acesta lipseşte sau refuză să participe la procedura de ridicare, în prezenţa a doi martori asistenţi. Ulterior controlului fiscal, documentele și mașinile de casă și control ridicate vă vor fi restituite.    

   

 • K Vizita fiscală

  Vizita fiscală nu constituie un element al controlului fiscal, dar reprezintă o măsură de promovare a conformării voluntare a contribuabilului la respectarea legislaţiei în vigoare, respectiv, în cadrul acesteia nu se calculează obligaţii fiscale, nu se ridică documente și nu se aplică sancţiuni. Vizita fiscală implică în sine următoarele măsuri:

  • acordarea de sprijin explicativ-consultativ privind aplicarea legislaţiei fiscale;
  • stabilirea datelor de ordin general despre activitatea contribuabilului;
  • identificarea deficienţelor şi prevenirea acţiunilor ilegale.

  Vizita fiscală se efectuează la sediul contribuabilului sau la subdiviziunile acestuia, la inițiativa organului fiscal sau la solicitarea Dvs.

  Criterii de risc la efectuarea vizitei fiscale

  Organul fiscal nu poate efectua vizite fiscale în mod discreționar. Vizita fiscală se efectuează la inițiativa organului fiscal în baza criteriilor de risc prezente în activitatea întreprinderii Dvs.i, identificate de Serviciul Fiscal de Stat, nerespectarea cărora poate constitui temei pentru anularea rezultatelor consemnate în raportul vizitei fiscale întocmit conform următorului model.

  În esență, criteriul de risc trebuie să răspundă la întrebarea de ce anume întreprinderea Dvs. urmează a fi supusă vizite fiscale.

  Constatarea căror date este urmărită prin vizita fiscală?

  În cadrul vizitei fiscale, prin stabilirea a datelor de ordin general despre activitatea întreprinderii Dvs., se subînţelege constatarea:

  • amplasării sediului întreprinderii Dvs. şi a subdiviziunilor structurale;
  • datelor privind persoanele cu funcţii de răspundere (de exemplu, administrator) care gestionează activitatea Întreprinderii Dvs.;
  • respectării ţinerii evidenţei contabile şi a politicilor de contabilitate;
  • deţinerii de către persoanele cu funcţii de răspundere a informaţiilor despre activitatea întreprinderii Dvs., confirmarea gestionării acesteia şi recunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor sale corespunzătoare;
  • genului(rilor) de activitate real practicat(e) de întreprinderea Dvs.;
  • dispunerii de autorizaţii/licenţe, alte acte permisive;
  • numărului de personal angajat şi a salariului mediu calculat;
  • dispunerii de active (clădiri, depozite, mijloace de transport, terenuri etc.);
  • completării registrelor de livrări/procurări, registrului maşinii de casă şi control;
  • altor informaţii relevante.

  Sunt un contribuabil nou-înregistrat...

  Vizita fiscală la contribuabilii nou-înregistraţi se efectuează ulterior termenului prezentării primei dări de seamă fiscale, cu excepţia cazurilor în care efectuarea acesteia este solicitată de către contribuabil.

  Ce document confirmă împuternicirile funcționarului fiscal în cadrul vizitei fiscale?

  Funcționarul fiscal trebuie să dețină și să prezinte delegarea în vizită fiscală, care atestă împuternicirea acestuia de a efectua vizita fiscală și este semnată de conducerea organului fiscal respectiv. La solicitarea Dvs., funcționarul fiscal vă va elibera o copie de pe delegarea în vizită fiscală. 

  Important: Sunteți în drept să refuzați efectuarea vizitei fiscale, dacă funcționarul fiscal nu dispune de delegare în vizită fiscală sau aceasta nu corespunde modelului prevăzut de legislație.    

  Cât timp poate dura o vizită fiscală?

  Ordinar, durata vizitei fiscale se stabileşte de o singură zi şi se efectuează în orele programului de lucru a întreprinderii Dvs., în concordanţă cu regimul de lucru al organului fiscal.

  Obligația principală a întreprinderii Dvs. în procesul vizitei fiscale

  În procesul vizitei fiscale, întreprinderea Dvs. este obligată să prezinte funcționarului fiscal toate documentele de ordin general solicitate de acesta.

  Important: În cazul în care întreprinderea Dvs., sub diferite pretexte, nu va prezenta documentele de ordin general, solicitate de funcţionarul fiscal, acest fapt se va califica ca factor de risc, prin urmare organul fiscal va decide asupra efectuării controlului fiscal şi/sau crearea postului fiscal.    

  Obligația funcționarului fiscal de a acorda contribuabilul sprijin explicativ-consultativ

  În cadrul vizitei fiscale, funcţionarul fiscal este obligat să vă răspundă la întrebări privind respectarea legislaţiei fiscale, inclusiv drepturile şi obligaţiile întreprinderii Dvs., tipul şi termenele de prezentare a dărilor de seamă fiscale aferente activităţii, alte aspecte ce vizează modalitatea aplicării legislaţiei fiscale.

  În acest sens, funcţionarul fiscal:

  • va explica prevederile legislaţiei fiscale în vigoare şi altor acte normative, care vizează activitatea întreprinderii Dvs.;
  • va prezenta informaţii referitoare la serviciile oferite de către Serviciul Fiscal de Stat întreprinderii Dvs.;
  • vă va familiariza cu portalul http://servicii.fisc.md şi principalele opţiuni ale acestuia – baza generalizată a legislaţiei fiscale, informaţiile care sunt publice şi pot fi vizualizate etc.
  • va examina respectarea de către întreprinderea Dvs. a prevederilor legislaţiei în vigoare privind dispunerea de autorizaţii/licenţe necesare desfăşurării activităţii de întreprinzător, dispunerea de maşini de casă şi control;
  • va răspunde verbal sau în scris (în Raportul vizitei fiscale) la întrebările puse de către Dvs.;
  • va prezenta, faţă de specificul activităţii întreprinderii Dvs. şi constatărilor în cadrul vizitei fiscale, recomandările de rigoare privind neadmiterea eventualelor încălcări şi deficienţe.

  În cazul apariţiei unor subiecte dificile, la care funcţionarul fiscal în cadrul vizitei fiscale nu are un răspuns clar, acestea se notează în Raportul vizitei fiscale, la poziţia „Note”, ulterior, în termenul prevăzut de legislaţie, fiind acordat un răspuns în scris privind soluţia respectivă.

  Finalizarea vizitei fiscale

  După finalizarea vizitei fiscale funcţionarul fiscal perfectează Raportul vizitei fiscale, pe foi simple, format A4, în care se consemnează datele/faptele constatate şi subiectele discutate în cadrul vizitei fiscale.

  Raportul de efectuare a vizitei fiscale se întocmeşte în 2 (două) exemplare, primul se păstrează la organul fiscal, iar al doilea exemplar vi se înmânează Dvs., sub semnătura de primire.

 • A Ce urmează după controlul fiscal? Actul de control

  La finalizarea controlului fiscal la fața locului, se întocmeşte un act de control fiscal, în care se consemnează rezultatele controlului, cu descrierea încălcării legislației fiscale și/sau a modului de evidență a obiectelor impunerii, cu referire la documentele de evidență respective și la alte materiale, indicându-se, după caz, actele normative încălcate.

  În act va fi reflectată fiecare perioadă fiscală în parte, specificându-se încălcările fiscale depistate în ea.

  Organul fiscal vă poate face în actul de control fiscal careva recomandări pentru a înlătura unele deficiențe nesemnificative și pentru a preveni pe viitor comiterea abaterilor de către întreprinderea Dvs.

  Excepții de la întocmirea actului de control fiscal

  La posturile fiscale, actul de control fiscal se va întocmi numai în caz de depistare a încălcării legislaţiei fiscale. În cazul depistării unei încălcări fiscale, organul care exercită controlul ia decizia corespunzătoare. În act se va descrie obiectiv, clar şi exact încălcarea legislaţiei fiscale şi/sau a modului de evidenţă a obiectelor impunerii, cu referire la documentele de evidenţă respective şi la alte materiale, indicându-se actele normative încălcate. În act va fi reflectată fiecare perioadă fiscală în parte, specificându-se încălcările fiscale depistate în ea. 

 • B 4 pași pe care trebuie să-i întreprindeți după controlul fiscal

  Imediat după încheierea controlului, întreprindeți următorii pași:

  • Pasul 1: obțineți actul de control fiscal și examinați-l cu atenție;
  • Pasul 2: identificați drepturile și obligațiile organului fiscal care nu au fost respectate;
  • Pasul 3: stabiliți dacă întreprinderii Dvs. i-a fost cauzat un prejudiciu;
  • Pasul 4: analizați dacă urmează să depuneți un dezacord cu actul de control fiscal.
 • C Nu sunt de acord cu rezultatele controlului. Dezacordul

  În cazul în care nu sunteți de acord cu rezultatele controlului, consemnate în actul de control fiscal, sunteți obligat să semnați actul de control fiscal, însă aveți dreptul să formulați dezacordul Dvs. cu actul de control.

  Dezacordul argumentat se prezintă în scris, în termen de 15 zile calendaristice, la organul fiscal care a efectuat controlul, cu anexarea documentelor pe care se întemeiază.

  Dacă va considera dezacordul ca fiind întemeiat, organul fiscal va întocmi un act de control fiscal suplimentar, cu indicarea obligatorie a pozițiilor modificate ale obligației fiscale reflectate în actul de control întocmit în urma controlului fiscal.    

  Erori la depunerea dezacordului

  În practică, se comit următoarele erori la depunerea dezacordului:

  • omiterea termenului pentru dezacord – dacă dezacordul nu este despus în termen de 15 zile calendaristice din data semnării actului de control, există riscul emiterii deciziei asupra cazului de încălcare fiscală, fără examinarea de către organul fiscal a argumentelor indicate în dezacord;
  • dezacordul neîntemeiat – reduceți șansele Dvs. dacă în deazord nu indicați explicit care dintre constatările sau concluziile din actul de control nu sunt întemeiate și/sau dacă nu anexați documente confirmative;
  • depunerea dezacordului la alt organ fiscal decât cel ce a efectuat controlul – legea nu prevede depunerea dezacordului anume la organul discal care a efectuat controlul, astfel, dacă ați depus dezacordul la alt organ fiscal, acesta are obligația să-l transmită organului fiscal competent, cu informarea Dvs. (totuși asigurați-vă că ați depus dezacordul la organul competent, pentru a preveni riscul omiterii termenului pentru dezacord).

  Cazul de încălcare fiscală se examinează la oficiul/biroul organului fiscal unde întreprinderea Dvs. este la evidență sau asistență ori în alt loc stabilit de organul fiscal. Organul fiscal trebuie să examineze cazul de încălcare fiscală în termen de 15 zile de la data prezentării dezacordului sau expirării termenului de prezentare a acestuia. Termenul menționat poate fi prelungit cu 30 de zile, din oficiu sau la demersul Dvs. întemeiat.

  Important: Organul fiscal poate proceda la examinarea cazului de încălcare fiscă fără respectarea termenului de 15 zile calendaristice pentru depunerea dezacordului doar în cazul în care Dvs. ați solicitat în scris acest fapt, cu mențiunea că sunteți de acord cu rezultatele controlului.

 • D Pot participa la examinarea cazului de încălcare fiscală?

  Da, cazul de încălcare fiscală trebuie examinat în prezența Dvs. Organul fiscal este obligat să vă anunțe prin citație despre locul, data și ora examinării cazului. Organul fiscal poate examina cazul de încălcare fiscală în lipsa Dvs. doar dacă ați fost anunțat în modul stabilit despre locul, data și ora examinării cazului și nu ați depus un demers argumentat de a fi amânată examinarea.

  Întreprinderea poate fi reprezentată de administrator (având asupra lui dovada funcției, de ex. extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice) și/sau de alt reprezentant (prin procură cu semnătura administratorului), inclusiv avocat (prin mandat).  

  Persoana care examinează cazul de încălcare fiscală (conducătorul organului fiscal) este obligat să clarifice (i) dacă a avut loc într-adevăr o încălcare fiscală, (ii) dacă întreprinderea Dvs. trebuie să fie trasă la răspundere pentru săvârșirea încălcării fiscale și (iii) dacă există alte circumstanțe importante pentru soluționarea justă a cazului. Deci, este important să vă asigurația că ați prezentat toate argumentele și probele cu ocazia depunerii dezacordului sau la examinarea acestuia.

  În practică, după examinarea dezacordului și dacă consideră întemeiate argumentele prezentate în dezacord, organul fiscal întocmește un act de control fiscal suplimentar, în care indică obligațiile fiscale modificate.

 • E Decizia asupra cazului de încălcare fiscală

  După examinarea dezacordului Dvs. și întocmirea unui act de control suplimentar, organul fiscal, în termen de 15 zile, va emite una din următoarele decizii:

  Important: Folosiți această listă de verificare pentru a stabili dacă decizia emisă de organul fiscal după examinarea cazului de încălcare fiscală reflectă toate pozițiile prevăzute de legislație.

   

  Studiu de caz. Prin Decizia din 06.02.2014 în urma controlului fiscal la fața locului al Nut SRL pentru anul 2012, IFS Criuleni a dispus încasarea impozitului pe venit, a majorării de întârziere și amenzii fiscale, invocând încălcarea regulilor privind justificarea cheltuielilor deductibil fiscal (achizițiile de miez de nucă de la persoane fizice, în baza borderourilor și actelor de achiziție semnate de vânzători, nu au fost confirmate prin explicațiile verbale ale vânzătorilor).  Nut SRL a contestat la IFS Criuleni Decizia de sancționare, iar după respingerea contestației, s-a adresat cu o acțiune în instanța de contencios administrativ. Întreprinderea a invocat că Decizia de sancționare nu conține descrierea detaliată a încălcării fiscale și nici normele juridice pe care s-a bazat. Instanța de fond a dat câștig de cauză reclamantului, apelul IFS fiind respins, iar recursul - declarat inadmisibil. Concluzie: În cazul în care decizia de sancționare nu conține unul sau mai multe elemente din cele indicate în lista de verificare, acest viciu poate constitui temei pentru anularea deciziei.
 • F Încălcări și sancțiuni fiscale

  Încălcarea fiscală constatată prin actul de control fiscal și decizia asupra cazului de încălcare fiscală poate fi nesemnificativă sau semnificativă.

  Nesemnificativă se consideră încălcarea fiscală care corespunde cel puţin unuia din următoarele criterii:

  • suma impozitului sau taxei constituie până la 100 lei pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi 1000 lei pentru persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, inclusiv pentru fiecare perioadă fiscală în parte – în cazul nedeclarării, declarării tardive sau diminuării impozitului sau taxei;
  • încălcarea a fost comisă pentru prima dată, în cazurile în care nu se consideră semnificativă.

  Semnificativă se consideră încălcarea fiscală care corespunde cel puţin unuia din următoarele criterii:

  • suma impozitului sau taxei care urmează a fi achitată este mai mare de 100 lei pentru persoanele fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi 1000 lei pentru persoanele fizice care  desfăşoară activitate de întreprinzător şi persoanele juridice, inclusiv pentru fiecare perioadă fiscală în parte – în cazul nedeclarării, declarării tardive sau diminuării impozitului sau taxei;
  • este prevăzută expres de Codul fiscal la art.253, 254, 256, 257, 2571, 259, art. 260 alin. (4)-(5), art. 261, 262, 2621, 263, 2631.

  Cele mai frecvente încălcări semnificative sunt:

  • împiedicarea activităţii organului fiscal (împiedicarea controlului fiscal, neprezentarea informației prevăzute de lege, neexecutarea cerințelor din citația fiscală, etc);
  • neutilizarea mașinilor de casă și de control / terminalelor de plată în numerar;
  • încălcarea regulilor de ținere a evidenței contabile și a evidenței în scopuri fiscale;
  • neprezentarea în termen a facturii fiscale;
  • încălcarea regulilor de calculare și de plată a impozitelor și taxelor;
  • lipsa timbrelor de acciz;
  • nerespectarea regulilor de executare silită a obligaţiei fiscale (împiedicarea funcționarului fiscal de a executa silit obligația fiscală, delapidarea, înstrăinerea, substituirea sau tăinuirea bunurilor sechestrate);
  • ruperea sau deteriorarea sigiliului.

   Sancțiuni fiscale

  Pentru încălcarea fiscală poate fi aplicată sancţiunea fiscală sub formă de avertizare sau amendă. Avertizarea se aplică pentru încălcarea fiscală nesemnificativă, iar amenda se aplică în cazurile de încălcare fiscală semnificativă.

  În cazul în care întreprinderea Dvs. a săvârşit două sau mai multe încălcări fiscale, sancţiunea fiscală se va aplica pentru fiecare încălcare fiscală şi pentru fiecare perioadă fiscală în parte, cu excepţia cazurilor în care Dvs. descoperiți că darea de seamă fiscală prezentată anterior conţine o greşeală sau o omisiune și dispuneți de dreptul de a prezenta o dare de seamă fiscală corectată.

  Studiu de caz: WEFWEF

 • G Amenda. Reducerea amenzii și excepții de aplicare

  Amenda se aplică indiferent de faptul dacă au fost aplicate sau nu alte sancţiuni fiscale ori plătite impozite, taxe, majorări de întârziere (penalităţi) calculate suplimentar la cele declarate sau nedeclarate.

  Amenda nu se aplică în cazul în care Dvs. descoperiți că darea de seamă fiscală prezentată anterior conţine greşeli sau omisiuni şi prezentați darea de seamă corectată, precum şi în cazul în care întreprinderea Dvs. nu are obligaţia prezentării dării de seamă, dar descoperă că au fost efectuate greşit calculul şi plata impozitelor şi taxelor, iar în urma acestora apar obligaţii fiscale suplimentare şi acestea sunt achitate până la anunţarea unui control fiscal.

  Reducerea amenzii

  Puteți beneficia de o reducere de 50% a amenzilor aplicate dacă sunt respectate următoarele condiții:

  • întreprinderea Dvs. nu are restanțe la data adoptării deciziei asupra cazului de încălcare fiscală sau le stinge concomitent cu acțiunile prevăzute la umătorul alineat;
  • în termen de 3 zile lucrătoare din data înmânării deciziei asupra cazului de încălcare fiscală, întreprinderea Dvs. stinge sumele impozitelor, taxelor, majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau 50% din amenzile indicate în decizie sau stinge obligațiile fiscale prin compensare. 

  În cazul respectării condițiilor de mai sus:

  • dacă datele sistemului informațional al organului fiscal atestă respectarea acestor condiții - organul fiscal de sine stătător, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare din data expirării termenului de 3 zile prevăzut mai sus, adoptă o decizie privind reducerea amenzilor cu 50%; iar
  • dacă datele sistemului informațional al organului fiscal nu atestă respectarea acestor condiții - aveți obligația să prezentați organului fiscal, în termen de 30 de zile prevăzut pentru executarea benevolă a deciziei de sancționare, documentele ce confirmă respectarea condițiilor de mai sus. La rândul său, organul fiscal va avea obligația, în termen de 15 zile lucrătoare din data prezentprii documentelor sus-menționate, să adopte decizia privind reducerea amenzilor cu 50%.

  Important: 

  Legea vă scutește de răspundere pentru diminuarea, calcularea incorectă sau neplata impozitelor sau taxelor dacă le-ați calculat greşit din cauza explicaţiilor greşite, prezentate în scris de organul fiscal.

  La fel, dacă ați calculat greşit impozitul sau taxa, iar acest fapt nu a fost depistat în cadrul controlului fiscal anterior, la efectuarea controlului fiscal repetat sunteți scutit de aplicarea amenzilor şi penalităţilor pentru încălcările fiscale depistate aferente perioadelor supuse controlului repetat.

 • H Clasarea cazului. Circumstanțe care absolvă răspunderea Dvs.

  Decizia privind clasarea cazului de încălcare fiscală se pronunță în următoarele cazuri:

  • există circumstanțe ce exclud sau absolvă de răspundere pentru săvârșirea încălcării fiscale şi nu există sume ale impozitului, taxei, majorării de întârziere (penalităţii) necesare de a fi încasate;
  • de către un organ de drept este adoptat un act definitiv și irevocabil de anulare a sancţiunii fiscale, sumei impozitului, taxei, majorării de întârziere (penalităţii);
  • în privința întreprinderii Dvs. există, pentru același fapt, o decizie privind aplicarea unei sancţiuni fiscale şi/sau încasarea sumei impozitului, taxei, majorării de întârziere (penalităţii) ori există o decizie de clasare a cazului;
  • materialele cazului se transmit conform competenţei, dacă se constată că examinarea acestuia poate fi efectuată cu plenitudine de o altă autoritate abilitată să examineze cazurile de încălcare fiscală.

  Circumstanțele care absolvă de răspundere întreprinderii Dvs.

  Sancţiunea fiscală nu se aplică, în întregime sau parţial, iar în cazul în care a fost deja stabilită se anulează, în întregime sau parţial, dacă Dvs. prezentați dovezi ce confirmă legalitatea tuturor acţiunilor (omisiunilor) sau a unor acţiuni (omisiuni) considerate anterior ilegale.

  Dacă întreprinderea Dvs. este scutită de impozite şi/sau taxe, precum și dacă ați calculat greşit impozitul şi/sau taxa din cauza explicaţiilor greşite, prezentate în scris de organul fiscal, întreprinderea Dvs. este absolvită de răspundere pentru diminuarea, calcularea incorectă sau neplata acestora.

  Dacă întreprinderea Dvs. a calculat greşit impozitul şi/sau taxa, iar acest fapt nu a fost depistat în cadrul controlului fiscal anterior, la efectuarea repetată, întreprinderea Dvs. este de aplicarea amenzilor şi penalităţilor pentru încălcările fiscale depistate aferente perioadelor supuse controlului repetat.

 • I Decizie privind suspendarea cazului și efectuarea unui control repetat

  Se pronunţă decizie privind suspendarea cazului de încălcare fiscală şi efectuarea unui control repetat dacă există mărturii (circumstanțe) contradictorii care, la momentul examinării cazului, nu pot fi argumentate prin probe.

  După încheierea controlului repetat, reîncepe examinarea cazului.

 • J Contestarea deciziei asupra cazului de încălcare fiscală

  Decizia asupra cazului de încălcare fiscală sau acțiunea funcționarului fiscal, pe care le considerați neîntemeiate, pot fi contestate la organul fiscal emitent a deciziei sau al cărei funcţionar a întreprins acţiunea. În contrast cu procedura contenciosului administrativ, la această fază anume Dvs. aveți obligația de a dovedi incorectitudinea deciziei contestate.    

  Important:  Examinați atent, preferabil cu asistența specialiștilor, inclusiv juridici, dacă aveți temeiuri serioase pentru a contesta decizia de sancționare. Or, executarea benevolă a deciziei vă scutește de majorări de întârziere calculate suplimentar și vă permite să obțineți reducerea amenzii.

  Contestarea deciziei organului fiscal sau acțiunii funcționarului fiscal 

  Contestația poate fi depusă în decursul a 30 de zile de la data primirii deciziei sau, după caz, a întreprinderii acţiunii contestate. Ca excepție, contestaţia împotriva deciziei organului fiscal şi acţiunilor funcţionarului fiscal privind executarea silită a obligaţiei fiscale se depune în decursul a 10 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei sau săvârşirii acţiunilor contestate.

  În cazul omiterii acestui termen din motive întemeiate, el poate fi restabilit de organul fiscal abilitat să examineze contestaţia, la cererea Dvs., cu anexarea documentelor justificative.

  Important: Încălcarea termenului de depunere a contestației și nerestabilirea termenului va duce la restituirea cererii Dvs. neexaminată, fiind imposibilă contestarea ulterioară a aceleiași decizii sau acțiuni.    

  Termenul de examinare a contestației

  Contestația trebuie examinată de către organul fiscal în termen de 30 de zile din data primirii. Conducerea organui fiscal poate decide prelungirea, cu cel mult 30 de zile, a acestui termen, cu înștiințarea Dvs.     

  Important: La examinarea contestaţiei veți fi citat pentru a da explicaţii, Dvs. având dreptul să depuneți documente confirmative.    

  Depunerea contestației sistează executarea silită a obligației fiscale?

  Nu, depunerea contestaţiei nu suspendă automat executarea silită a obligaţiei fiscale (cu excepţia comercializării bunurilor sechestrate, în cazul contestării deciziei privind executarea silită), dar organul fiscal este în drept să dispună suspendarea. Depunerea contestației nu suspendă nici calcularea majorării de întârziere (penalității).

  În cadrul examinării contestaţiilor împotriva deciziei organului fiscal sau acţiunii funcţionarului fiscal, organul fiscal poate dispune efectuarea unui control fiscal repetat.

  Important: În practică, atunci când contribuabilii nu execută benevol decizia și o contestă, organele fiscale aplică imediat măsura de asigurare prevăzută la art.229 Cod fiscal - suspendarea operațiunilor la conturile bancare. În opinia noastră, acestă acțiune nu este justificată prin prisma art.252 alin.(1) Cod fiscal, care prevede, pentru perioada executării benevole, aplicarea doar a măsurii de asigurare sub forma majorării de întârziere (penalitate).

  Organul fiscal este însă în drept să constituie gaj legal, inclusiv ipotecă legală, asupra bunurilor propuse de întreprinderea Dvs., fapt care suspendă automat executarea deciziei.     

 • K Ce decizii pot fi adoptate în urma examinării contestației?

  Pe marginea contestaţiei împotriva deciziei, organul fiscal poate emite una din următoarele decizii privind:

  • respingerea contestaţiei şi menţinerea deciziei contestate;
  • satisfacerea parţială a contestaţiei şi modificarea deciziei contestate;
  • satisfacerea contestaţiei şi anularea deciziei contestate;
  • suspendarea executării deciziei contestate şi efectuarea unui control repetat.

  Pe marginea contestaţiei împotriva acţiunii funcţionarului fiscal poate fi emisă o decizie privind:

  • respingerea contestaţiei;
  • tragerea la răspundere a funcţionarului fiscal, cu restabilirea drepturilor Dvs. lezate.

  Important: Organul fiscal este obligat să vă remită fără întârzieri nejustificate o copie de pe decizia adoptată.    

 • L Nu sunt de acord cu decizia emisă pe marginea contestației. Ce să fac?

  Decizia pe care organul fiscal a emis-o pe marginea contestaţiei poate fi contestată, la discreția Dvs., la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (IFPS) sau direct în instanţa de judecată competentă.

  În caz de adresare la IFPF, acesta o prezintă organului fiscal emitent a deciziei, care este obligat ca, în termen de 3 zile, să o remită IFPS, anexând la ea materialele de control şi deciziile de rigoare.

  Pentru perioada examinării contestației de către IFPS, executarea deciziei nu se suspendă automat.

 • M Contestare în instanța de judecată

  Decizia emisă de organul fiscal marginea contestației depuse contra deciziei asupra încălcării fiscale poate fi contestată în instanța de judecă de contencios administrativ, prin înaintarea unei cereri de chemare în judecată (acțiuni).

  Folosiți acest model pentru întocmirea unei cereri de chemare în judecată. Sunteți scutit de plata taxei de stat la depunerea acțiunii în judecată.

  Ce vom solicita în cererea de chemare în judecată?

  În dependență de circumstanțe, în cererea de chemare în judecată puteți solicita:

  Nulitatea rezultatelor controlului fiscal și/sau contestarea acțiunilor funcționarilor fiscali

  Pentru ca instanța de judecată să accepte solicitările întreprinderii Dvs., trebuie să prezentați probe și argumente care dovedesc că:

  • rezultatele controlului sunt neîntemeiate;
  • organul fiscal sau funcționarul fiscali au încălcat procedura de efectuarea a controlului.

  Studiu de caz. IFPS (Direcția Marilor Contribuabili) a efectuat un control fiscal total la Dan SRL, în urma căruia a constatat încălcarea Legii privind calitatea în construcții, prin neachitarea defalcărilor pentru sistemul documentelor normative în construcție. Prin Decizia de sancționare din 27.07.2012, IFPS a calculat defalcările spre achitare în buget și majorare de întârziere (penalitate) și a aplicat amenda fiscală. Dan SRL a achitat benevol sumele indicate în Decizia de sancționare, după care a contestat Decizia la organul fiscal, iar după respingerea contestației, în instanța de judecată. Reclamantul consideră că defalcările în domeniul construcțiilor nu sunt impozite sau taxe stabilite de legea fiscală și, decp, pentru neachitarea lor nu pot fi aplicate sancțiuni fiscale. Instanța de fond a dat câștig de cauză reclamantului, Curtea de apel a menținut hotărârea iar recursul IFPS a fost declarat inadmisibil.

  În particular, instanța de judecată a apreciat că (i) impozitele și taxele sunt stabilite doar prin Codul fiscal, (ii) formele încălcărilor fiscale sunt stabilite în Codul fiscal în mod exhaustiv, (iii) pentru neachitarea plăților reglementate de legislația nefiscală nu poate fi încasată penalitate fiscală și nu poate fi aplicată amenda fiscală, și (iv) organul fiscal nu este competent să controleze achitarea în buget a plăților nefiscale. 

  Prejudiciul cauzat întreprinderii Dvs.

  Se consideră că organul fiscal a cauzat prejudiciu întreprinderii Dvs. dacă:

  • în mod abuziv a stopat sau a afectat activitatea normală a întreprinderii Dvs.;
  • în cadrul controlului fiscal sau după încetarea acestuia, a aplicat măsuri care au cauzat pierderi întreprinderii Dvs.

  Repararea prejudiciului cauzat întreprinderii Dvs.

  Organul fiscal este obligat să repare în întregime prejudiciile, materiale și morale (de imagine), cauzate întreprinderii Dvs. Faptul cauzării de prejudiciu și cuantumul despăgubirilor pe care urmează să le primiți de la organul fiscal se stabilește de instanța de judecată, la cererea Dvs.    

 • A Care organe de drept pot interveni în activitatea întreprinderii mele?

  Din rândul organelor de drept a căror funcție este protecția legalității și lupta cu criminalitatea, în activitatea întreprinderii Dvs. pot interveni atât procuratura și organele de urmărire penală, cât și poliția.

  Procuratura este o instituţie autonomă în cadrul autorităţii judecătoreşti, care, în limitele atribuţiilor şi competenţei legale, apără interesele generale ale societăţii, ordinea de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, conduce şi exercită urmărirea penală, reprezintă învinuirea în instanţele de judecată, în condiţiile legii. Remarcăm că, începând cu 1 august 2016, când intră în vigoare noua Lege cu privire la procuratură, domeniul atribuțiilor Procuraturii se va rezuma la procedurile penale şi alte proceduri prevăzute expres de lege. 

  Organele de urmărire penală efectuează urmărirea penală prin ofițerii de urmărire penală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal și Centrului Naţional Anticorupţie.

  La rândul său, Poliția (compusă din poliția pentru combaterea criminalității și poliția ordine publică) este o instituție publică specializată a statului, în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, care include:

  (i) Inspectoratul General al Poliţiei (IGP) - succesorul Departamenului Poliție;

  (ii) subdiviziuni specializate: Inspectoratul național de nvestigații (INI), Inspectoratul Național de Patrulare (INP), Direcția generală urmărire penală (DGUP), Direcția generală securitate publică (DGSP), Direcția inspectare efectiv; și

  (iii) subdiviziuni teritoriale.

  Centrul Național Anticorupție este un organ specializat în prevenirea şi combaterea corupţiei, a actelor conexe corupţiei şi a faptelor de comportament corupţional, a cărui activitate este reglementată prin lege specială. În componența Centrului, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor este unitatea națională de informaţii financiare (FIU) având misuiunea de colectare, analiză şi diseminare a datelor financiare în cadrul activităților de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

 • B Temeiurile intervenției organelor de drept

  Organele de drept pot interveni în activitatea întreprinderii Dvs.:

  • pentru curmarea comiterii sau descoperirea contravențiilor și infracțiunilor și pentru protecția ordinii de drept și a securității publice, în baza unor date suficiente că în întreprindere a fost comisă sau se comite o contravenție sau infracțiune, precum și
  • în caz de calamități naturale sau în alte împrejurări excepționale care pun în pericol securitatea publică și siguranța persoanelor.

  Important: Poliția poate interveni doar în cadrul executării sarcinilor prevăzute de lege, și anume:

  Poliţia pentru combaterea criminalităţii (poliţia criminală) – asigurarea, prin măsuri speciale de investigaţie şi prin acţiuni procesual-penale, exercitate în condiţii legale, a prevenirii şi combaterii criminalităţii, constatării şi investigării infracţiunilor, identificării persoanelor care le-au comis şi, după caz, a căutării acestora;

  Poliţia ordine publică – menţinerea, asigurarea şi restabilirea ordinii şi securităţii publice, asigurarea siguranţei persoanei, prevenirea infracţiunilor şi contravenţiilor, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale, potrivit legislaţiei.

 • C Cine poate fi supus intervenției în activitatea de întreprinzător?

  Orice persoană juridică sau persoană fizică care desfășoară activitate de întreprinzător, indiferent de termenul de funcționare și cifra de afaceri, poate fi supusă intervenției poliției și altor organe de drept. Or, intervenția acestor organe nu are neapărat o legătură directă cu rezultatul activității întreprinderii Dvs.     

  Important: Neîndeplinirea cerinţelor legale ale reprezentantului organului de drept, precum şi alte acţiuni sau inacţiuni ce împiedică exercitarea atribuţiilor sale atrag după sine răspunderea contravențională sau penală.    

 • D Limitele atribuțiilor și obligațiile organelor de drept

  Folosiți aceste liste de verificare pentru a vă asigura că organele de drept nu admit abuz sau exces de putere în raport cu întreprinderea Dvs.:

 • E Am eu oare obligații de raportare conform legislației cu privire la prevenirea spălării banilor?

  În sensul Legii nr.190/26.07.2007 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor, sunt entități raportoare:

  • băncile și alți operatori ai pieței financiare (unitățile de schimb valutar, participanţii profesionişti la piaţa de capital, participanţii profesionişti la piaţa asigurărilor, fondurile nestatale de pensii, asociaţiile de economii şi împrumut (cu excepția calor care dețin licențe de categoria A), organizaţiile de microfinanţare, organizaţiile de credit ipotecar, birourile istoriilor de credit, societăţile de plată și emitenții de monedă electronică)
  • persoanele care acordă asistenţă investiţională sau fiduciară;
  • instituţiile care înregistrează dreptul de proprietate;
  • agenţii imobiliari;
  • dealerii de metale preţioase ori de pietre preţioase;
  • cazinourile (inclusiv internet-cazinourile);
  • localurile de odihnă dotate cu aparate pentru jocuri de noroc, instituţiile care organizează şi desfăşoară loterii sau jocuri de noroc;
  • avocaţii, notarii, auditorii, contabilii independenţi şi alţi liberi profesionişti, în cazurile expres prevăzute de lege;
  • întreprinzătorii care transmit bunuri în leasing;
  • organizaţiile care au dreptul de a presta servicii legate de schimbul mandatelor poştale şi telegrafice sau de transferul de bunuri;
  • furnizorii de servicii poştale.

  Atunci când întreprinderea Dvs. se regăsește în lista de mai sus, asigurați-vă că îndepliniți toate obligațiile legale în legătură cu prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului.

 • A Organul de urmărire penală inițiază o acțiune procesuală. Ce trebuie să fac?

  Îndepliniții următorii pași:

  • Pasul 1: Solicitați ofițerului de urmărire penală să se legitimeze și să vă înmâneze, sub semnătură, copia ordonanței în temeiul căreia va fi efectuată acțiunea procesuală;
  • Pasul 2: Informați imediat reprezentantul (administratorul) întreprinderii Dvs.;
  • Pasul 3: Solicitați ofițerului de urmărire penală să explice drepturile și obligațiile Dvs.

  Urmați aceste recomandări de comportament în procesul intervenției organului de urmărire penală.

  Important: Consultați acest checklist pentru a verifica dacă conținutul ordonanței corespunde normelor legale.    

 • B Cum trebuie să mă comport în fața ofițerului de urmărire penală?

  În procesul intervenției organului de urmărire penală, vă recomandăm următoarele:

 • C Cum pot acumula probe în procesul intervenției organului de urmărire penală?

  Pentru a acumula probe, aplicați următoarele măsuri:

  • interacționați cu ofițerul de urmărire penală în încăperi supravegheate video;
  • efectuați înregistrări audio a convorbirilor și înregistrări foto și video, informând ofițerul de urmărire penală despre acest fapt;
  • asigurați prezența mai multor persoane;
  • asigurați-vă că orice solicitare a Dvs. către ofițerul de urmărire penală sau ale acestuia către întreprinderea Dvs. este efectuată în scris;
  • asistați la toate acțiunile ofițerului de urmărire penală;
  • asigurați-vă că păstrați în original, după caz, documentele primite de la ofițerul de urmărire penală.

  Important: Aceste probe ar putea demonstra încălcarea procedurii de efectuare a acțiunii procesuale concrete, constituind temei pentru contestarea acțiunilor organului de urmărire penală.    

 • D Cine reprezintă întreprinderea în fața organelor de urmărire penală?

  În fața organelor de urmărire penală, întreprinderea Dvs. poate fi reprezentată doar de administrator (director, director executiv etc.), adjunctul sau reprezentantul acestuia. Asigurați-vă că fiecare lucrător al întreprinderii Dvs.:

  • va anunța imediat reprezentantul întreprinderii Dvs. despre intervenția organului de urmărire penală;
  • cunoaște că nu este autorizat să reprezinte întreprinderea în raport cu organul de urmărire penală.

  Important: Puteți solicita prezența avocatului la efectuarea percheziției, organul de urmărire penală fiind obligat să suspende efectuarea acestei acțiuni procesuale până la prezentarea avocatului, dar nu mai mult de 2 ore.    

 • E Pot fi invitat la organul de urmărire penală pentru a prezenta depoziții?

  Da, organul de urmărire penală este în drept să citeze orice persoană pentru a depune mărturii și a prezenta informații.    

 • F Ce măsuri procesuale poate efectua organul de urmărire penală?

  În cazul prezenței temeiurilor prevăzute de lege, măsurile procesuale ce pot fi întreprinse de organul de urmărire penală, care ar putea afecta activitatea întreprinderii Dvs., sunt:

  • percheziția;
  • ridicarea de obiecte și documente;
  • măsurile speciale de investigații, inclusiv:
   • reținerea, cercetarea, predarea, percheziționarea și ridicarea trimiterilor poștale;
   • monitorizarea sau controlul tranzacțiilor financiare și accesul la informația financiară;
   • monitorizarea conexiunilor comunicațiilor telegrafice și electronice;
   • punerea sub sechestru a bunurilor, ca măsură asiguratorie pentru repararea prejudiciului, pentru eventuala confiscare specială a bunurilor și pentru garantarea executării pedepsei amenzii.

  Atunci când pentru elucidarea anumitor circumstanțe relevante cauzei penale sunt necesare cunoștințe speciale, ofițerul de urmărire penală poate dispune, prin ordonanță motivată, efectuarea unei revizii documentare, inventarierii sau expertizei departamentale. În particular, revizia activității economico-financiare este pusă în sarcina Inspecției Financiare din subordinea Ministerului Finanțelor.

 • G Percheziția întreprinderii Dvs.

  Care sunt temeiurile pentru efectuarea percheziției?    

  Organul de urmărire penală este în drept să efectueze percheziţie dacă din probele acumulate sau din materialele activităţii speciale de investigaţii rezultă o presupunere rezonabilă că în întreprinderea Dvs. se pot afla instrumente ce au fost destinate pentru a fi folosite sau au servit ca mijloace la săvârşirea infracţiunii, obiecte şi valori dobândite de pe urma infracţiunii, precum şi alte obiecte sau documente care ar putea avea importanţă pentru cauza penală şi care prin alte procedee probatorii nu pot fi obţinute.    

  Important: Percheziţia se efectuează în baza ordonanţei motivate a organului de urmărire penală şi numai cu autorizaţia judecătorului de instrucţie (excepție fiind cazurile de delict flagrant și cele ce nu suferă amânare). Judecătorul de instrucţie verifică legalitatea acestei acţiuni procesuale și se pronunță printr-o încheiere motivată. 

  Măsuri întreprinse de ofițerul de urmărire penală în timpul percheziției    

  Ofițerul de urmărire penală are dreptul să interzică persoanelor aflate în încăpere sau la locul unde se efectuează percheziţia, precum şi persoanelor care au intrat în această încăpere sau au venit în acest loc, să plece ori să comunice între ele sau cu alte persoane până la terminarea percheziţiei.    

  Important:La efectuarea percheziţiei sau ridicării de obiecte şi documente, ofițerul de urmărire penală are dreptul să deschidă încăperile şi depozitele încuiate dacă Dvs., în calitate de proprietar, veți refuza să le deschideți benevol.

 • H Ridicarea obiectelor și documentelor

  Care sunt temeiurile pentru ridicarea de obiecte sau documente?    

  Organul de urmărire penală, în baza unei ordonanţe motivate, este în drept să ridice obiectele sau documentele care au importanţă pentru cauza penală dacă probele acumulate sau materialele activităţii speciale de investigaţii indică exact că acestea se află în cadrul întreprinderii Dvs.    

  Important: Ridicarea de documente ce conţin informaţii care constituie secret comercial, precum şi ridicarea informaţiei privind convorbirile telefonice se fac numai cu autorizaţia judecătorului de instrucţie    

  La ce oră organul de urmărire penală este în drept de a efectua ridicări de obiecte și documente sau de a face percheziții?    

  Este interzis de a efectua percheziție sau de a ridica obiecte şi documente în timpul nopţii, cu excepţia cazurilor de delict flagrant. Timpul nopții este intervalul de timp cuprins între orele 22:00 și 6:00.

  Studiu de caz. Prin Încheierea Judecătoriei Botanica din 09.07.2015 a fost admis demersul procurorului și autorizată efectuarea percheziției în oficiul și depozitul gestionat de Max SRL, în scopul depistării și ridicării mărfurilor păstrate în scop de comercializare fără acte de proveniență legală, inclusiv mijloacelor bănești dobândite ilicit, precum și altor obiecte care ar putea servi ca mijloc de constatare a existenței ori inexistenței elementelor constitutive ale contravențiilor comise de întreprindere. Prin procesul-verbal întocmit de agentul constatator din cadrul SIFE al SII a IP Botanica a fost documentată efectuarea percheziției la Max SRL în perioada 22.07.2015, ora 15:30 - 23.07.2015, ora 2:30. Max SRL a înaintat plângere în instanța de judecată, prin care a solicitat anularea procesului-verbal, invocând că percheziția a fost efectuată în timpul nopții, iar administratorului întreprinderii, vorbitor de limbă rusă, nu i-a fost acordată asistența unui interpret. În aceste temeiuri, instanța de judecată a anulat procesul-verbal, remarcând că lipsa cazului de delict flagrant duce la calificarea percheziției efectuate pe timp de noapte ca fiind ilegală, iar neacordarea asistenței unui interpret administratorului Max SRL constituie o încălcare a drepturilor acestuia. Recursul procurorului împotriva încheierii de anulare a procesului-verbal a fost respins ca nefondat.

  Încheierea efectuării percheziției sau a ridicării de obiecte sau documente    

  Ofițerul de urmărire penală care efectuează percheziţia sau ridicarea de obiecte şi documente întocmeşte un proces-verbal, în care se menționează că celor prezenți li-au fost explicate drepturile și obligațiile, precum și declarațiile făcute de aceste persoane. La procesul-verbal, după caz, se anexează lista obiectelor și documentelor ridicate.    

  Important: Copia de pe procesul-verbal al percheziţiei sau ridicării se înmânează, contra semnătură, reprezentantului întreprinderii Dvs.

  Obiectele şi documentele ridicate trebuie, pe cât e posibil şi necesar, să fie împachetate şi sigilate chiar la locul percheziţiei sau ridicării, despre ce se face menţiune în procesul-verbal respectiv. Pachetele sigilate se semnează de către ofițerul de urmărire penală.    

 • I Măsuri speciale de investigații

  Temei pentru efectuarea măsurilor speciale de investigații

  Temeiurile pentru efectuarea măsurilor speciale de investigaţii sunt:

  • actele procesuale de dispoziţie ale ofiţerului de urmărire penală, ale procurorului sau ale judecătorului de instrucţie în cauzele penale aflate în procedura acestora;
  • interpelările organizaţiilor internaţionale şi ale autorităţilor de drept ale altor state;
  • cererile de comisie rogatorie ale organelor de drept ale altor state.

  Procedura de dispunere a măsurilor speciale de investigații    

  Măsurile speciale de investigații pot fi dispuse doar printr-o ordonanță motivată a procurorului, cu autorizația judecătorului de instrucție sau, în cazul infracțiunilor flagrante sau a în cazurile ce nu suferă amânare, doar în baza ordonanței procurorului, care este obligat să informeze judecătorul de instrucție în termen de 24 de ore despre efectuarea măsurii.    

  Important: Măsura specială de investigaţii se dispune pe o perioada de 30 de zile cu posibilitatea de a fi prelungită întemeiat până la 6 luni. Fiecare prelungire a duratei măsurii speciale de investigaţie nu poate depăşi 30 de zile.    

  Consemnarea măsurilor speciale de investigații    

  Ofiţerul care efectuează măsurile speciale de investigaţii întocmeşte un proces-verbal pentru fiecare măsură efectuată, care se transmite procurorului sau judecătorului de instrucție pentru verificarea legalității.

  Reținerea, cercetarea, predarea, percheziționarea sau ridicarea trimiterilor poștale

  Dacă există temeiuri rezonabile de a presupune că trimiterile poştale primite sau expediate de către întreprinderea Dvs. pot conţine informaţii ce ar avea importanţă probatorie în cauza penală pe una sau mai multe infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave şi dacă prin alte procedee probatorii nu pot fi obţinute probe, organul de urmărire penală este în drept să reţină, să cerceteze, să predea, să percheziţioneze sau să ridice trimiterile poştale ale întreprinderii Dvs.    

  Important: Toţi participanţii şi cei prezenţi la această acţiune procesuală sunt preveniţi despre obligativitatea păstrării secretului corespondenţei, nedivulgării informaţiei cu privire la urmărirea penală.    

  Monitorizarea conexiunilor comunicațiilor telegrafice și electronice

  Monitorizarea conexiunilor comunicaţiilor telegrafice şi electronice şi a altor comunicări constă în accesul şi verificarea, fără înştiinţarea expeditorului sau destinatarului, a comunicărilor ce au fost transmise instituţiilor care prestează servicii de livrare a corespondenţei electronice sau a altor comunicări (de exemplu, companii ce livrează servicii de acces la Internet) şi a apelurilor de primire şi ieşire ale abonatului (de exemplu, operatori de telefonie mobilă), această măsură fiind dispusă dacă sunt temeiuri verosimile de a presupune că aceste conexiuni conţin sau pot conţine informaţii despre circumstanţele faptei care urmează a fi probate.    

  Monitorizarea sau controlul tranzacțiilor financiare și accesul la informația financiară

  Monitorizarea sau controlul tranzacţiilor financiare şi accesul la informaţia financiară reprezintă operaţiunile prin care se asigură cunoaşterea conţinutului tranzacţiilor financiare efectuate prin intermediul instituţiilor financiare (de exemplu, bănci) sau al altor instituţii competente (de exemplu, companii prestatoare a serviciilor de transfer bani) ori obţinerea de la instituţiile financiare a înscrisurilor sau informaţiilor aflate în posesia acestora referitoare la depunerile, conturile sau tranzacţiile unei persoane.

  Important: Această măsură procesuală de dispune doar în cazul urmăririi penale pornite pe infracțiunile prevăzute la art. 189–192, 196, 199, 206, 208, 209, 217–2175, 220, 236, 237, 239–248, 251–253, 255, 256, 278, 279, 2791, 283, 284, 290, 292, 3011, 302, 324–327, 3301, 333, 334, 343, 352, 361 şi 362 din Codul penal.

  Dispunerea acestei măsuri în legătură cu alte infracțiuni decât cele menționate ar constitui un temei de contestare a acțiunilor organului de drept.    

   

 • J Sechestrul bunurilor, conturilor și depozitelor bancare

  Punerea sub sechestru a bunurilor este o măsură procesuală de constrângere, care constă în inventarierea bunurilor şi interzicerea întreprinderii Dvs., în calitate de proprietar sau posesor, de a dispune de ele, iar în caz de necesitate, de a vă folosi de aceste bunuri. După punerea sub sechestru a conturilor şi a depozitelor bancare sunt încetate orice operaţiuni în privinţa acestora.

  Ofițerul de urmărire penală va înmâna, contra semnătură, reprezentantului întreprinderii Dvs., în calitate de proprietară sau posesoare a bunurilor, copia de pe ordonanța sau hotărârea cu privire la punerea bunurilor sub sechestru și va cere predarea lor. Punerea bunurilor sub sechestru prin hotărârea instanței de judecată, adoptată după terminarea urmăririi penale în cauză, se efectuează de către executorul judecătoresc.

  Important: Sub sechestru pot fi puse bunurile bănuituluiînvinuituluiinculpatului, precum și ale părții civilmente responsabile, în cazurile prevăzute de lege, indiferent de natura bunurilor și de faptul la cine se află acestea. Nu pot fi puse sub sechestru bunurile întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor, cu excepția acelei cote-părți dobândite ilicit din proprietatea colectivă a acestora, care poate fi separată fără a se aduce prejudicii activității economice.

  Studiu de caz. Prin Încheierea Judecătoriei Buiucani din 27.11.2015 a fost admis demersul procurorului și dispusă aplicarea sechestrului pe conturile bancare ale Rit SRL, într-o cauză penală pornită pe componența de infracțiune escrocherie săvârșită în proporții deosebit de mari, în care calitate procesuală avea doar cet. SD - parte vătămată/parte civilă (co-fondator al Rit SRL), alți doi co-fondatori (cet. MM și ȘT) fiind bănuiți de însușirea ilegală a unor dividende din proprietatea întreprinderii, fără însă a fi emisă o ordonanță de recunoaștere a acestora în calitate de bănuiți. Rit SRL a contestat Încheierea sus-numită, invocând faptul că întreprinderea nu are calitate procesuală în cauza penală, iar sechestrul îi prejudiciază activitatea economică.

  Curtea de apel a anulat Încheierea de aplicare a sechestrului și a dispus respingerea demersului procurorului. În particular, instanța de judecată a apreciat că (i) Rit SRL nu avea calitate procesuală în cauza penală, (ii) procurorul nu a prezentat probe care ar confirma bănuiala rezonabilă despre implicarea Rit SRL în comiterea infracțiunii și nici dovezi despre mărimea prejudiciului invocat, (iii) nici co-fondatorii Rit SRL nu au fost recunoscuți în mod legal în calitate de bănuiți în cauza penală pornită și (iv) judecătorul de instrucție și-a arogat atribuțiile organului de urmărire penală, manifestându-se în favoarea acuzării.

  Consemnarea punerii sub sechestru a bunurilor

  Despre punerea bunurilor sub sechestru ofițerul de urmărire penală întocmeşte un proces-verbal, iar executorul judecătoresc – lista de inventariere.

  În procesul-verbal sau, după caz, în lista de inventariere, în particular:

  • se enumeră toate bunurile materiale puse sub sechestru, indicându-se numărul, măsura sau greutatea lor, materialul din care sunt confecţionate şi alte elemente de individualizare şi, pe cât e posibil, costul lor;
  • se indică care bunuri materiale sunt ridicate şi care sunt lăsate pentru păstrare;
  • se consemnează declaraţiile persoanelor prezente şi ale altor persoane despre apartenenţa bunurilor puse sub sechestru.

  Important: Copia de pe procesul-verbal sau de pe lista de inventariere urmează a fi înmânată, contra semnătură, reprezentantului întreprinderii Dvs.    

  Scoaterea de sub sechestru a bunurilor, conturilor și depozitelor bancare

  Bunurile se scot de sub sechestru prin hotărârea organului de urmărire penală sau instanţei de judecată dacă, în urma unor circumstanțe (de exemplu, retragerea acţiunii civile care a făcut necesară aplicarea sechestrului) a decăzut necesitatea de a menţine bunurile sub sechestru.    

 • K Măsuri asigurătorii în legătură cu prevenirea spălării banilor

  Potrivit Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, orice entitate raportoare este obligată, la primirea deciziei Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (PCSB), să sisteze executarea activităţilor / tranzacţiilor suspecte pe un termen indicat în decizie, dar nu mai mare de 5 zile lucrătoare. Înainte de expirarea termenului de sistare, Serviciul PCSB poate solicita judecătorului de instrucţie prelungirea lui. Dacă termenul nu a fost prelungit, atunci la expirarea termenului lui entitatea raportoare este obligată să execute tranzacţia sistată nu mai târziu de următoarea zi lucrătoare.

   Judecătorul de instrucţie, prin încheiere, dispune:

  -      respingerea prelungirii sistării, sau

  -      sistarea în continuare a executării activității / tranzacției, dar nu mai mult decât pentru 30 de zile, cu încunoștințarea obligatorie a subiectului sistării despre încheierea de sistare.

   Decizia Serviciului PCSB privind sistarea executării activităţii sau tranzacţiei suspecte poate fi contestată în instanța de contencios administrativ, iar încheierea judecătorului de instrucţie privind prelungirea sau respingerea sistării poate fi atacată cu recurs de către persoana care se consideră lezată în drepturi.

 • L Revizia economico-financiară

  Inspecția Financiară din subordinea Ministerului Finanțelor (succesorul Serviciului control financiar şi revizie) poate efectua inspecția (controlul) financiar la solicitarea organelor de drept (în baza ordonanţelor emise în cadrul desfăşurării urmăririi penale) nu doar la persoanele juridice de drept public, dar și la întreprinderile private. Tema inspecției este indicată în ordonanţele organelor de drept.

   În cadrul reviziei, controlorii Inspecției Financiare au următoarele drepturi principale:

  -      să dispună de acces liber la sistemul computerizat de evidenţă contabilă a întreprinderii Dvs., la înregistrările financiare, în clădirile administrative, în depozite şi alte încăperi ale întreprinderii Dvs.;

  -      să sigileze, în caz de necesitate a securităţii, casieriile, depozitele, arhivele, alte încăperi;

  -      să ridice, în caz de necesitate, originalele documentelor confirmative, cu întocmirea actului de ridicare și listei documentelor ridicate;

  -      să solicite şi să primească de la întreprinderea Dvs. explicaţii și informaţii în scris sau verbale privind aspectele controlate;

  -      să constate contravenţii şi să întocmească hotărâri şi procese-verbale în baza materialelor de control;

  -      să efectueze controale de contrapunere la alte entităţi, care au raporturi economico-financiare cu întreprinderea Dvs., precum şi la antreprenori şi subantreprenori, care v-au livrat mărfuri și servicii sau v-au executat lucrări;

  -      să solicite ți primească gratuit de la bănci informaţii şi copii ale documentelor cu privire la operaţiunile bancare şi situaţiile conturilor întreprinderii Dvs.

   În cadrul reviziei, controlorii Inspecției Financiare au următoarele obligații principale:

  -      să inițieze controlul în baza autorizaţiei emisă de Inspecţia Financiară, în care sunt indicate întreprinderea supusă controlului, tematica, perioada supusă controlului și termenele efectuării controlului;

  -      să respecte drepturile legale ale întreprinderii Dvs. și să efectueze controlul în conformitate cu regulile aplicabile la momentul controlului;

  -      să respecte principiile de obiectivitate, independenţă, profesionalism şi integritate;

  -      să garanteze păstrarea secretelor de stat, de serviciu, comerciale şi personale cunoscute în cadrul controlului.

   

 • M Confiscarea bunurilor întreprinderii Dvs.

  În funcție de temeiuri, bunurile întreprinderii Dvs. pot fi supuse:

  Confiscarea specială

  Confiscarea specială constă în trecerea, forţată şi gratuită, în proprietatea statului a bunurilor (inclusiv a valorilor valutare) utilizate la săvârşirea infracţiunilor sau rezultate din infracţiuni. În cazul în care bunurile utilizate la săvârşirea infracţiunilor sau rezultate din infracţiuni nu mai există, sau nu se găsesc se confiscă contravaloarea acestora.

  Bunurile supuse confiscării speciale

  Sunt supuse confiscării speciale bunurile:

  • rezultate din fapta prevăzută de Codul penal, precum şi orice venituri de la aceste bunuri, cu excepţia bunurilor şi veniturilor care urmează a fi restituite proprietarului legal;
  • folosite sau destinate pentru săvârşirea unei infracţiuni, dacă sunt ale infractorului;
  • date pentru a determina săvârşirea unei infracţiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor;
  • dobândite prin săvârşirea infracţiunii, dacă nu urmează a fi restituite persoanei vătămate sau nu sunt destinate pentru despăgubirea acesteia;
  • deţinute contrar dispoziţiilor legale;
  • convertite sau transformate, parţial sau integral, din bunurile rezultate din infracţiuni şi din veniturile de la aceste bunuri;
  • folosite sau destinate pentru finanţarea terorismului.

  Important: Dacă bunurile rezultate sau dobândite prin săvârşirea infracţiunii şi veniturile de la aceste bunuri au fost comasate cu bunurile dobândite legal, se confiscă acea partea din bunuri sau contravaloarea acestora care corespunde valorii bunurilor rezultate sau dobândite prin săvârşirea infracţiunii şi a veniturilor de la aceste bunuri.    

  Confiscarea extinsă

  Sunt supuse confiscării şi alte bunuri decât cele prevăzute pentru confiscarea specială, în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea infracţiunilor prevăzute la articolele 158, 165, 206, 2081, 2082, 217–2174, 218–220, 236–240, 243, 248–253, 256, 2603, 2604, 279, 280, 283, 284, 290, 292, 302, 324–329, 3302, 332–3351 din Codul penal şi dacă fapta a fost comisă din interes material.

  Condițiile pentru efectuarea confiscării speciale

  Confiscarea extinsă se dispune dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:

  • valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnată timp de 5 ani înainte şi după săvârşirea infracţiunii, până la data adoptării sentinţei, depăşeşte substanţial veniturile dobândite licit de aceasta (fiind confiscată doar valoarea bunurilor care excedează nivelul veniturilor licite ale persoanei condamnate);
  • instanţa de judecată constată, în baza probelor prezentate în dosar, că bunurile respective provin din activităţi infracţionale de natura celor menționate pentru confiscarea extinsă.    

  Important: La aplicarea condițiilor pentru efectuarea confiscării extinse se va lua în considerare şi valoarea bunurilor transferate de către persoana condamnată sau de o persoană terţă persoanelor juridice asupra cărora persoana condamnată deţine controlul.

  Se confiscă, de asemenea, bunurile şi banii obţinuţi din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse confiscării, inclusiv bunurile în care au fost transformate sau convertite bunurile provenite din activităţile infracţionale, precum şi veniturile obţinute din acestea.    

 • A Plângerea împotriva acțiunilor organului de drept

  Acțiunile, inacțiunile și actele organului de urmărire penală pot fi contestate prin plângere adresată procurorului care conduce urmărire penală și se depune fie direct la acesta, fie la organul de urmărire penală, care este obligat să o transmită procurorului în termen de 48 de ore de la primirea ei, împreună cu explicațiile sale.

  Folosiți acest model pentru întocmirea unei plângeri.

  Important: Procedura de contestare a acțiunilor, inacțiunilor și actelor organelor de urmărire penală se aplică și celor ale organului care exercită activitate specială de investigații.    

  În ce termen are loc examinarea plângerii împotriva acțiunilor, inacțiunilor și actelor organului de urmărire penală?    

  Procurorul este obligat să examineze plângerea și să vă comunice decizia sa în termen de cel mult 15 zile de la primirea acesteia, printr-o ordonanță.

  Unde se depune plângerea împotriva acțiunilor, inacțiunilor și actelor procurorului?

  Acțiunile, inacțiunile și actele organului de urmărire penală pot fi contestate prin plângere adresată procurorului ierarhic superior și se depune în termen de 15 zile din momentul efectuării acțiunii, inacțiunii sau de când s-a luat cunoștință de act fie direct la acesta, fie la procurorul care conduce sau exercită nemijlocit urmărire penală, care este obligat să o înainteze, în termen de 48 de ore procurorului ierarhic superior împreună cu explicațiile sale.

  În ce termen are loc examinarea plângerii împotriva acțiunilor, inacțiunilor și actelor procurorului?

  Procurorul ierarhic superior este obligat să examineze plângerea și să vă comunice decizia sa în termen de cel mult 15 zile de la primirea acesteia, printr-o ordonanță, prin care este în drept:

  • să schimbe temeiul de drept al actului procesual contestat;
  • să anuleze sau să modifice actul procesual contestat ori unele elemente de fapt în baza cărora s-a dispus actul contestat.
 • B Nu sunt de acord cu rezultatul examinării plângerii mele

  Puteți contesta la judecătorul de instrucție ordonanța emisă pe marginea plângerii Dvs. împotriva acțiunilor, inacțiunilor și actelor organului de urmărire penală și ale procurorului, sau lipsa unei soluții pe marginea acesteia, înaintând judecătorului de instrucție o plângere, în termen de 10 zile din data primirii copiei de pe ordonanță sau din data expirării termenului de examinare a plângerii Dvs.

  În ce termen are loc examinarea plângerii înaintate judecătorului de instrucție?

  Plângerea se examinează de către judecătorul de instrucţie în termen de 10 zile, cu participarea procurorului şi cu citarea reprezentantului întreprinderii Dvs., procurorul fiind obligat să prezinte în instanţă materialele respective. În cadrul examinării plângerii, procurorul şi reprezentantul întreprinderii Dvs. dau explicaţii.

  Ce soluții poate pronunța judecătorul de instrucție?

  Judecătorul de instrucție va pronunța o încheiere prin care fie va respinge plângerea întreprinderii Dvs. ca neîntemeiată, fie va constata temeinicia plângerii și va obliga procurorul să lichideze încălcările depistate ale drepturilor întreprinderii Dvs. și, după caz, va declara nulitatea actului sau acțiunii procesuale contestate.

  Nu sunt de acord cu soluția pronunțată de judecătorul de instrucție. Ce să fac?

  Nu puteți întreprinde nici o acțiune pentru a contesta încheierea judecătorului de instrucție, deoarece aceasta este irevocabilă și nu este susceptibilă nici unei căi de atac    

 • C Repararea prejudiciului cauzat întreprinderii Dvs.

  Statul este obligat să repare prejudiciul cauzat întreprinderii Dvs. de către organele de ocrotire a normelor de drept. Faptul cauzării prejudiciului și cuantumul despăgubirilor pe care urmează să-l primiți de la stat se stabilește de instanța de judecată, la cererea Dvs.    

  Dreptul la repararea prejudiciului apare în cazul:   

  • devenirii definitive şi irevocabile a sentinţei de achitare a întreprinderii Dvs.;
  • scoaterii întreprinderii Dvs. de sub urmărire penală sau încetării urmăririi penale pe temeiuri de reabilitare;
  • adoptării, de către judecătorul de instrucţie, în privinţa întreprinderii Dvs. achitate achitate sau scoase de sub urmărire penală, a încheierii privind declararea nulităţii actelor sau acţiunilor organului de urmărire penală sau organului care exercită activitate specială de investigaţii.

  Este reparabil prejudiciul material cauzat în urma:

  • condamnării ilegale, confiscării ilegale a averii;
  • efectuării ilegale, în cazul urmăririi penale ori judecării cauzei penale a perchezițieiridicării, punerii ilegale sub sechestru a averii, precum și în urma altor acțiuni de procedură care au limitat drepturile întreprinderii Dvs.;
  • efectuării măsurilor speciale de investigații cu încălcarea prevederilor legislației;
  • ridicării ilegale a documentelor contabile, a altor documente, a banilor, a ștampilelor, precum și în urma blocării conturilor bancare.

  Important: Prejudiciul cauzat se repară integral, indiferent de culpa persoanelor cu funcții de răspundere din organele de urmărire penală, din procuratură și din instanțele judecătorești.    

  Forma compensațiilor pentru repararea prejudiciului cauzat întreprinderii Dvs.

  Pentru repararea prejudiciului cauzat întreprinderii Dvs., se vor compensa sau restitui:

  • averea (inclusiv depunerile băneşti şi dobânzile aferente, obligaţiile împrumuturilor de stat şi câştigurile aferente) confiscată ori trecută în venitul statului de către instanţa judecătorească sau ridicată de organul de urmărire penală, precum şi averea sechestrată;
  • sumele plătite pentru asistenţa juridică;
  • cheltuielile efectuate în legătură cu chemările în organul de urmărire penală, organul procuraturii sau în instanţa judecătorească;
  • beneficiul neobținut (venitul ratat).
 • D Tipurile de compensații pentru repararea prejudiciului cauzat întreprinderii Dvs.

  Pentru repararea prejudiciului cauzat întreprinderii Dvs., se vor compensa sau restitui:

  • averea (inclusiv depunerile băneşti şi dobânzile aferente, obligaţiile împrumuturilor de stat şi câştigurile aferente) confiscată ori trecută în venitul statului de către instanţa judecătorească sau ridicată de organul de urmărire penală, precum şi averea sechestrată;
  • sumele plătite pentru asistenţa juridică;
  • cheltuielile efectuate în legătură cu chemările în organul de urmărire penală, organul procuraturii sau în instanţa judecătorească;
  • beneficiul neobținut (venitul ratat).
 • E Cererea de chemare în judecată

  Cererea de chemare în judecată privind repararea prejudiciului cauzat întreprinderii Dvs. de organul de urmărire penală sau procuratură se depune în termen de 3 ani de la data apariţiei dreptului la repararea prejudiciului

  Folosiți acest model pentru întocmirea unei cereri de chemare în judecată.

 • F Am obținut câștig de cauză. Cum pot executa hotărârea judecătorească?

  Titlul executoriu, emis în baza hotărârii judecătoreşti irevocabile, se prezintă spre executare Ministerului Justiţiei de către instanța de judecată din oficiu sau de către Dvs.

  La solicitarea Ministerului Justiţiei, Dvs. sunteți obligat să prezentați, în termen de 5 zile, datele bancare necesare pentru executarea titlului executoriu.

  În decurs de 10 zile din data prezentării titlului executoriu, Ministerul Justiţiei remite Ministerului Finanţelor titlul executoriu, împreună cu hotărârile judecătoreşti emise pe cauza respectivă, şi datele bancare ale Dvs.